Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Списък на услугите

Биологично разнообразие, ЗТ и Натура 2000
Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услуга Образци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.

Издаване на Регистрационни карти

на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Необходими документи за издаване на регистрационни карти

Декларация за лични данни

Информация за услугата

Няма до 5 дни от постъпване на заявлението или до 20 дни при нужда за уточняване на обстоятелствата

Образец 1 на заявление за регистрация на един екземпляр

Образец 2 на заявление за регистрация на група екземпляри

Декларация за лични данни

Заявление за заявяване на комплексна административна услуга

Протокол за заявяване на устна административна услуга

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки  чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР (ДВ 29/2000г), Наредба № 5/2004г на МОСВ (ДВ 85/2004г.)

1. Уведомление по образец (Предоставя се от РИОСВ).

2. Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, за заверка и подпечатване от РИОСВ (по образец).

3. Копие на документ за собственост или договор за ползване на мястото, обявено за пункт или складова база.

4. Документ за платена такса - 10 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират в МОСВ.

Декларация за лични данни

10 лв. по чл.26 от ПМС №136/2011г. до 14 дни от постъпване на уведомлението

Уведомление по образец

Декларация за лични данни

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване  чл.10 от ЗЛР (ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88/16.02.2001г. на МОСВ (ДВ 18/2001г)

Документи и условия за издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

Декларация за лични данни

 

Няма

14 дни

Не по-късно от 28 февруари на текущата година

Примерен образец на заявление за кандидатстване за разпределяне на количества билки

Декларация за лични данни

Заявление за заявяване на комплексна административна услуга

Протокол за заявяване на устна административна услуга

Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения  чл.31, ал. 6 от ЗБР

Необходими документи за издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения

Допълнителна информация за услугата

Декларация за лични данни

280 лв. по чл.22, ал.1 по ПМС №136/2011г. 30 дни

Уведомление за план/програма/проект

 

Уведомление за инвестиционно предложение

Декларация за лични данни

Съгласуване на възстановителни и поддържащи дейности за обявени за защитени вековни и/или забележителни дървета Закон за биологичното разнообразие – чл. 111, ал. 1, т. 3

Заявление 

Декларация за лични данни

Няма  14 дни   Декларация за лични данни
Съгласуване на дейности в защитени територии, извън националните планове, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и проектите по гл.4 от ЗЗТ с възложители извън указаните в т.1 на Заповед РД-20/ 12.01.2012г. на Министъра на ОСВ 

В съответствие с разпоредбите на §7 от допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка със Заповед № РД-20/12.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите и ЗОС - чл. 11, ал.1, т.5.

Статовището се издава след подаване на заявление.

Декларация за лични данни

 

Няма  14 дни Декларация за лични данни
Съгласуване на строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в ЗТ, не попадащи в границите на ЗЗ, за които не се изисква ОВОС и/или за които не е необходимо провеждане на процедура по ЗБР  чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ

Подава се заявление с искане за съгласуване на съответната дейност

Декларация за лични данни

Няма  14 дни Декларация за лични данни
Издаване на регистрационни карти за екземпляри, отглеждани извън зоологически градини, спасителни центрове и центрове за отглеждане на защитени видове Закон за защита на животните (ЗЗЖ)

1.  Заявление по образец.

2. Документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция; разрешително, когато такова се изисква по реда на чл. 22, ал. 2 от ЗЗЖ.

3. Информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката.

Декларация за лични данни

Допълнителна информация

 Няма  

Образец на заявление за регистрация на диво животно по ЗЗЖ

 

Образец на регистрационна карта по ЗЗЖ

 

Декларация за лични данни

Издаване на становище за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, инвестиционни предложения и техните изменения или разширения чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

примерно уведомление по образец

Декларация за лични данни

Няма 14 дни

Уведомление за план/програма/проект

Уведомление за инвестиционно предложение

Декларация за лични данни

Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд Закон за биологичното разнообразие - чл. 113, ал. 2

Заявление

Декларация за лични данни

Няма 14 дни Декларация за лични данни

 

ЕО и ОВОС
Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услуга Образци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.

Издаване на писмо за определяне на необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат за издаване на решение за преценка необходимостта извършване на ОВОС, издаване на Решение за ОВОС, издаване на Решение за преценка необходимост от ЕО, издаване на становище по ЕО и /или издаване на Комплексно разрешително

чл.95 ал.1 от ЗООС

1. Уведомление за инвестиционно намерение по чл. 4, ал. 1 е ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС - на един хартиен и един електронен носител;

2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, ройон/райони и кметство/кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление №59 на Мин. съвет от 2003 г.

3. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

4. Други документи по преценка на уведомителя:

4.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

4.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

5. Декларация за лични данни

Няма 14 дни

Уведомление за инвестиционно предложение

 

Декларация за лични данни

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.)

съгласно чл.93, ал.4 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003г.)

Декларация за лични данни

500 лв. по чл.1, ал.5, т.1 по ПМС №136/2011г. 30 дни

Искане преценка ОВОС

Декларация за лични данни

Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) чл.92, т.1 от ЗООС, (ДВ 91/2002 г. с изм.)

съгласно раздел ІІІ от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм. ) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003г.)

Декларация за лични данни

за инвестиционни предложения, включени в: Приложение 1-1200 лв. Приложение 2-700лв. по чл.1, ал.5, т.2 от ПМС №136/2011г. 45 дни след провеждане на общественото обсъждане

Искане за издаване на решение по ОВОС

Декларация за лични данни

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми чл.85, ал.4 във връзка с чл.85, ал.1  от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.)

 

1. Писмено искане от възложителя на плана

2. Уведомление за план/програма/проект съгласно чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - на хартиен и електронен носител;

3. Уведомление за изготвяне на план/програма;

4. Информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - на хартиен и електронен носител;

5. Задание за изработване на планове и програми в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и пр едвижданията на плана/програмата;

6. Информация за платена такса и дата на заплащане.

7. Декларация за лични данни

400 лв. по чл.1, ал.5, т.4 по ПМС №136/2011г. 30 дни

Писмено искане от възложителя на плана

 

Уведомление за план/програма/проект

 

 

 

Уведомление за план/програма

 

 

 

 

Декларация за лични данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми Чл.85, ал.1 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.)

1. Писмено искане от възложителя на плана.

2. Доклад за ЕО /екологична част на плана или програмата/ на хартиен и електронен носител, който включва:

2.1. списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели;

2.2. декларации по чл. 83, ал. 4 от ЗООС;

3. Нетехническо резюме - на хартиен и електронен носител.

4. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица.

5. Информация за платена такса и дата на заплащане.

6. Декларация за лични данни

600 лв. по чл.1, ал.5, т.3 от ПМС №136/2011г. 30 дни

Писмено искане от възложителя на плана

 

Декларация за лични данни

Издаване на становище за екологично състояние на обекти, подлежащи на следприватизационен контрол Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия при приватизация - чл. 8, ал. 3, т. 3

Уведомление

Декларация за лични данни

Няма 14 дни Декларация за лични данни

 

Въздух
Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услугаОбразци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.
Наредба 6
Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии  чл.7 на Наредба №6 от 26.03.1999 г. на МОСВ

Искане до Директора на РИОСВ по примерен образец. Към искането се прилагат приложения.

Декларация за лични данни

Няма 14 дни

Примерен образец на искане

Декларация за лични данни

Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии  чл.11, ал.2 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

съгласно чл.12, ал.1,2 и 3 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.):

1. Искане до директора на РИОСВ-Шумен.

2. Информация за местоположението на обекта, вида на източниците на емисии, разположението им в рамките на обекта, брой комини и/или въздуховоди, брой пробовземни точки, технологична схема за включването на източниците на емисии в комините и/или въздуховодите, в т.ч. схематично разположение на пробовземните точки.

3. Описание на определеното от собственика или ползвателя местоположение на пробовземните точки, съобразено с изискванията на действащите стандартизационни документи.

Декларация за лични данни

Допълнителна информация за услугата

Няма 14 дни Декларация за лични данни
Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични измервания  чл.12, ал.3 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

Заявление

Декларация за лични данни

Няма 1 месец Декларация за лични данни
Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания  чл.13, ал.1 на Наредба 6/26.03.1999 г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.) 

Искане до директора на РИОСВ - Шумен

Декларация за лични данни

Допълнителна информация

Няма  14 дни Декларация за лични данни
Оценяване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания  чл.50, ал.1 и 2 на Наредба 6 на МОСВ

съгласно Инструкция №1/2003г. на МОСВ: -Заявление за утвърждаване на доклада

Декларация за лични данни

Допълнителна информация

Няма 30 дни Декларация за лични данни
Оценяване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания

Чл. 40, ал. 2 от наредба №6 от 26.03.1999 г.

1. Придружително писмо до Директора на РИОСВ-Шумен, подпис на законния представител и мокър печат на фирмата.

2. Доклад за проведени СПИ /едновременно на хартиен и електронен носител/

3. Протоколи за резултатите от извършените измервания.

Декларация за лични данни

Няма 15 работни дни

Примерен образец на доклад

Декларация за лични данни

           
Летливи органични съединения /ЛОС/
Издаване на Решение за утвърждаване схема за намаляване на емисиите  съгласно чл.6, ал.3 Наредба 7/21.10.2013 г. на МОСВ

СНЕ (схема за намаляване на емисиите)

Декларация за лични данни

Допълнителна информация

Няма 30 дни Декларация за лични данни
Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии съгласно чл.6, ал.4, Наредба 7 на МОСВ

Технологична схема /схема за намаляване на емисиите (СНЕ)/

Декларация за лични данни

Допълнителна информация

Няма 30 дни Декларация за лични данни
Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии съгласно чл.7, ал.1 от Наредба 7 на МОСВ

Технологична схема /схема за намаляване на емисиите (СНЕ)/

Декларация за лични данни

Допълнителна информация

Няма 30 дни Декларация за лични данни
Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители  съгласно чл.20, ал.7 от Наредба 7/21.10.2003 г. на МОСВ

1. План за управление на разтворители.

2. Протоколи от извършени измервания по реда и методите, регламентирани в Наредба №6/1999 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр.31/1999 г.) за инсталации, които доказват съответствие с нормите за допустими емисии (НДЕ).

3. Сертификат за акредитация на на лабораторията, извършила измерването.

Декларация за лични данни

Няма съгл.чл.20, ал.7 от Наредба 7/2003 - до 31 май на текущата година

Примерен образец на искане за издаване на решение за утвърждзаване на план за управление на разтворители

 

Примерен образец на план за управление на разтворители

 

Декларация за лични данни

Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

Чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния  въздух (ЗЧАВ) и Приложение 1 от Наредба 7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

 

чл.30л, ал.12 от ЗЧАВ

Заявление по образец и приложения

Декларация за лични данни

Допълнителна информация

Съгласно чл.  17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване в регистъра по чл. 30л от Закон за чистотата на атмосферния въздух - таксата е в размер на 158 лева.

 

 

 

Съгласно чл.17а, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ за вписване на промяна в обстоятелствата по чл.30л, ал.12 от ЗЧАВ - таксата е в размер на 60 лв.

 14 дни

Заявление по Образец №1, съгласно чл.30л, ал. 3 от ЗЧАВ

 

Декларация за лични данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление по Образец №2, съгласно чл.30л, ал. 12 от ЗЧАВ

 

Издаване на разрешение за употреба на точно определени количества продукти, които не съответстват на нормите за съдържание на летливи органични съединения

Чл. 8, ал. 3 от наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторераратурни продукти.

Заявление на хартиен и магнитен носител с приложения:

- Документи, удостоверяващи сатута на обекта по Закона за паметниците на културата и музеите;

- Документ за платена такса съгласно чл.1, ал.1, т.15 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

- Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителя, издадено до три месеца преди подаване на заявлението;

Декларация за лични данни

Съгласно чл.1, ал.1, т.15 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ:

а) за количество до 1t - 50 лв.;

б) за количество до 20t - 150 лв.;

в) за количество над 20t - 200 лв.;

В 14 дневен срок директора на РИОСВ уведомява заявителя за допуснати грешки и непълноти.

В 7-дневен срок от получаване на съобщението, заявителят е длъжен да отстрани нередностите или да представи допълнителна информация

Заявление за издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС съгласно Приложение 7.

Информация за употребени продукти по чл.8 от наредбата за ограничаване емисиите  на ЛОС съгласно Приложение 6.

Разрешение за употреба на основание чл.8 от наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС съгласно приложение 8.

Декларация за лични данни

 

Отпадъци и почви
Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услугаОбразци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.
Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)


Документи по чл.69 от ЗУО /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО/

200 лв. за всяка площадка съгл. чл.12 ал.1 т.1 от ПМС № 136/13.05.2014г. 2 месеца

Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Декларация за лични данни

     ● Изменение и/или допълнение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци

чл.73, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.68 и чл.69 от ЗУО  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО/ 50 лв. съгл. чл.12 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 200 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.12 ал.3 от ПМС № 136/2011г. 1 месец

Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци

Декларация за лични данни

     ● Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци          чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.72, ал.3 и т.2 от ЗУО    

Заявление за прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Декларация за лични данни

Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци чл.35, ал.3 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО/ 100 лв за всяка площадка съгл.чл.13 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 14 дни

Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

Декларация за лични данни

     ● Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци  чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)  Документи  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО / 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 100 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.13 ал 3 от ПМС № 136/2011г.  14 дни

Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци 

Декларация за лични данни

     ● Прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл. 80, ал. 1 от ЗУО Заявление    

Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ

Декларация за лични данни

Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по транспортиране на отпадъци чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО  /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО/ 180 лв. съгл. чл.13 ал.1 т.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни

Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

Декларация за лични данни

  • Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по транспортиране на отпадъци
чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи   /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО/ 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г., за втора площадка - 100 лв. съгласно чл.13, ал.3 от ПМС 136/13.05.2014 г. 14 дни

Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по транспортиране на отпадъци

Декларация за лични данни

  • Прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци
чл.80, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.80, ал.1 от ЗУО    

Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

Декларация за лични данни

Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци:

  • по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Писмо до директора  на РИОСВ - Шумен с приложени работни листи за класификация на отпадъците - по
образец /прил. 5 към чл.7, ал.1 от Нар. 2/2014 г.//. Към тях се представя и описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали /чл.7, ал.1, т.2 от наредба№2/, както и информационни листи за безопасност на хим. вещества и препарати в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) 1907/2006.
Няма 30 дни

 

 

Образец на работен лист за класификация на отпадъци по приложение 5

Декларация за лични данни

 

 

 

 

  •  по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците - по
образец, в два екземпляра за всеки код 
Няма 30 дни

Образец на работен лист за класификация на отпадъци въз основа на изпитване по приложение 6

Декларация за лични данни

  • Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък
чл.21, ал.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Уведомление по образец Няма 30 дни

Уведомление по приложение 7

Декларация за лични данни

Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали чл.3 от ЗУО и чл.4,  от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците   Няма 15 дни Декларация за лични данни
Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците   чл.35, ал.1 от Наредба № 6/13.09.2013г. 

Документация от основно охарактеризиране  съгл. чл.35, ал.1 от Наредба №6/13.09.2013г.; копия на утвърдени работни листи за класификация; доклад за основно охарактеризиране.

Документите се подават във фронт офис - едно гише:

- в един екземпляр на хартиен и електронен носител в случаите, когато за отпадъка не се изисква изпитване за определяне на поведението му при излужване;

- в два екземпляра на хартиен и електронен носител в случаите, когато за отпадъка се изисква изпитване за определяне на поведението му при излужване.

Няма   1 месец  Декларация за лични данни
Заверяване на отчетни книги за образувани и/или третиране на отпадъци чл.44 от ЗУО и чл.7 от Наредба №1/04.06.2014 г., ДВ бр.51/2014г.

1. Молба за заверка на книгата с посочени адрес и телефон на лице за контакти;

2. Отчетна книга по образец съгласно наредба №1/04.06.2017 г.

Няма 14 дни Декларация за лични данни
Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт Чл. 17. от наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

Документи съгласно наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

95 лв. съгласно Закона за почвите 14 дни Декларация за лични данни
Издаване на решение за отпускане на средства на кметът на общината, собственик на депото или кметът на общината, ползвател на депото Чл. 25 от наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Документи съгласно наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Няма 10 дни Декларация за лични данни

Издаване на становище за унищожаване на лекарства

Наредба № 28/14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата - чл. 10, ал. 2, т. 3

Заявление

Няма

30 дни

Декларация за лични данни

 

СЕВЕЗО

 

Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услуга Образци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.
Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/ на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал чл.106, ал.2 от ЗООС (изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.)

Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно приложение № 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 01.2016 г.)

Докладът заедно със съпътстващата го документация се подава в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител до директора на РИОСВ Шумен, заедно с документ за платена такса.

200 лв. съгл. чл.3 ал. 2 от ПМС № 136/2011г., изм. изм., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г. 14 дни Декларация за лични данни

 

Достъп до информация
Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услугаОбразци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.
Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация чл.17 и 26 от ЗООС и чл.4 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Заявление по образец, съгласно чл.24 и 25 на ЗДОИ, (ДВ бр.45/2002г. с изм. и доп.)

Декларация за лични данни

Заповед на МФ №10, по чл.28 и 29 от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ; - договор при нарочно обработена информация по чл.30 от ЗООС 14 дни

Заявление от заинтересования

Декларация за лични данни

 

Общоадминистративни услуги

Наименование на административната услуга

 

Правно основание

 

Процедура за извършване на администартивната услугаОбразци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

 

Закон за администрацията § 1, т. 2, б. г

 

Устно или писмено заявление

Декларация за лични данни

 

Няма

 

14 дни

Декларация за лични данни

 

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Закон за администрацията § 1, т. 2, б. в, във връзка с Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7, във връзка с Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40

 

Заявление

Декларация за лични данни

 

Няма

 

14 дни

Декларация за лични данни

 

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 3; Закон за администрацията - § 1, т. 2, б. в

 

Заявление

Декларация за лични данни

 

Няма

 

14 дни

Декларация за лични данни

 

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 3; Закон за администрацията - § 1, т. 2, б. в

 

Заявление

Декларация за лични данни

 

Няма

 

14 дни

Декларация за лични данни

 


--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.