Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-




Въздух и шум

 

Качество на атмосферния въздух в гр. Шумен – състояние и тенденции

         Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

         Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 ч, 8 ч, 24ч, 1 год.), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.

          Анализът на качеството на атмосферния въздух се основава на данните от Пункта за мониторинг /ПМ/ на атмосферния въздух – Шумен. На територията на гр. Шумен е разположена 1 бр. автоматична измервателна станция (АИС) за контрол на качеството на атмосферния въздух.

 

Кратка информация относно пункта за мониторинг /ПМ/

 

 

                                 съгласно действащата нормативна уредба

 

Бензен

ФПЧ 10 :

Азотен диоксид :

Серен диоксид :

Озон :

 


26-07-2017
1  |  


РИОСВ гр. Шумен © 2017. Всички права запазени.