Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Нормативни документи в опазване на водите

 

СПИСЪК
на нормативните документи, използвани в опазване на водите при осъществяване на контролна дейност по опазване на околната среда

І.Закони:

1.       Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/25.09.2002)

2.       Закон за водите (обн. ДВ. Бр.67/27.07.1999 г.)


ІІ. Правилници:

1. Правилник за дейността, организация на работа и състав на басейновите дирекции ( обн. ДВ. Бр.10/2002)

2. Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (обн. ДВ бр.39/2002 г)

3. Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети ( обн. ДВ. Бр.25/2003 ) 


ІІІ. Наредби:

1. Наредба № 1 от 07.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води ( обн. ДВ бр.57/2000 г )

2. Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници ( обн. ДВ бр.87/2000 г )

3. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди ( обн. ДВ. Бр.88/2000 г. )

4. Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми ( обн. ДВ бр.88/2000 г )

5. Наредба № 5 от 08.11.2000 г. за реда и начине за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите ( обн. ДВ. Бр.95/2000 г. )

6. Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. ( обн.ДВ бр.97/2000 г)

7. Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи ( обн. ДВ бр.98/2000 г )

8. Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води ( обн. ДВ бр.10/2001 г.)

9. Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели ( обн. ДВ бр.30/2001 г. )

10. Наредба № 10 от 03.07.2001 г.  за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ораничения на точкови източници на замърсяване ( обн. ДВ бр.66/2001 г )

11. Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качествата на водите за къпане ( обн. ДВ бр. 25/2002 г. )

12. Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качестените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване ( обн. ДВ бр. 63/2002 г.)

13. Наредба № 7/08.08.1986 г за показатели и норми за определяне качествата на течащите повърхностни води ( ДВ. Бр.96/1986 г. )

14. Наредба № 13 за условия и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръжения към тях ( обн. ДВ бр.17/28.01.04 )

15. Конвенция за използване на трансграничните водни течения и международните езера ( обн. ДВ бр.14/2004 г. )

16. Наредба за изисканията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистване на отпадъчни води за нуждите на земеделието (обн. ДВ бр.101/2000 г.)

17. Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане и замърсяване на околната среда над допустимите норми ( ДВ бр.69/2003 г. )


ІV. Заповеди:

1. Заповед № РД-75/30.01.2004 г. на Министъра Д. Арсенова за дейността по водите на РИОСВ

2. Заповед № РД-1212/24.09.2003 г.  на Министър Д. Арсенова за реда за налагане на санкции от РИОСВ

3. Заповед № РД-970/28.07.2003 г. за определяне на чувствителните зони във водните обекти на МОСВ

4. Заповед № РД-1048/18.08.2003 г.  във връзка със спиране на производствени обекти, замърсители на околната среда.

5. Заповед № РД-256/18.03.2003 г. за упълномощаване Директорите на РИОСВ и упълномощени лица да съставят актове

6. Заповед № РД-272/03.05.2001 г. на МОСв за определяне категориите на повърхностните водни обекти в България

7. Заповед № РД-91/15.02.2003 г  за упълномощаване за съставяне на актове и наказателни постановления на Директорите на РИОСВ

8. Заповед № РД-241/26.05.2000г за упълномощаване експертите на РИОСВ за съставяне на актове по екологичните норми и закони


V. Европейски нормативни документи:

Рамкова директива 2000/60 ЕС за водите – 32000 L 0060

Решение 2001/2455/ЕС относно списък с приоритетни вещества и изменящо Директива 2000/60/ЕС  - 32001 D 2455

Директива 76/160/ЕС относно качеството на водите за къпане 319761 L 0160

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека – 31998 L 0083

Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качествата на повърхностните води, предназначени  за питейно-битово водоснабдяване, изменена от директива № 79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС

Директива 78/659/ЕЕС относно качествата на водите, предназначени за обитаване от риби и Директива 79/923/ЕЕС за черупкови организми

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населените места, изменена с директива 98/15/ЕЕС

Директива 91/676/ЕЕс относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества, изменена от директива 91/692/ЕЕС

Директива 76/464/ЕЕС за замърсяване на води с опасни вещества и 7 дъщерни към нея, всички изменени с Директива 91/692/ЕЕС – 31976 L 0464 91991 L 0692изменени с Директива 91/692/ЕЕС – 31976 L 0464 91991 L 0692


26-07-2017


РИОСВ гр. Шумен © 2017. Всички права запазени.