Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Годишни отчети за отпадъци

 

От 03.01. 2013 г. влиза в сила нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците. Съгласно чл. 44, ал.6 от Закона за управление на отпадъците годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда, а не в Регионалните инспекции по околната среда и водите и в общините на чиято територия се намират площадките, на които се извършва дейността.

Образците за предоставянето на годишните отчети остават непроменени и са съответно:

-   годишен отчет за дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, съгласно Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства;

-   годишни отчети за дейности с отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори;

- годишни отчети за дейности с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване;

-  годишни отчети за дейности с отпадъци от отработени масла, съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

- годишен отчет за дейности с отпадъци от излезли от употреба гуми, съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми;

- годишни отчети за дейности с отпадъци от опаковки, съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;

- годишни отчети за дейност с отпадъци различни от горепосочените, съгласно Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти по дейности;

Отпада изискването лицата, които извършват събиране на отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства за предоставянето в Изпълнителна агенция по околна среда на тримесечните справки за количество на споменатите отпадъци, както и за предварително третиране на отпадъци и опаковки.

За организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално образците и сроковете за предоставянето на тримесечни справки за пуснатите на пазара моторни превозни средства, батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване остават непроменени.

Образецът за предоставяне на информацията за пуснатите на пазара гуми е променен, съгласно приложение №1, като се предоставя за периодите по чл.33, ал.4 и в срокът на чл.33, ал.5 на Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.

За повече информация:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/index.html

           Съгласно чл. 44, ал.6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.), годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), а не в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината на чиято територия се намират площадките на които се извършва дейността.

        Образците за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2013 г. са съгласно Наредба №2 от 22 януари 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.(Обн. ДВ, бр.10 от 05.02.2013г., изм. С ДВ, бр.86 от 01.10.2013г.). Срокът за подаване на годишните отчети на фирмите и организациите за дейностите по отпадъци за отчетната 2013 г. е 10 март 2014 г.

          Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят само в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Същите се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата, отговорни за изготвянето им.
          Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

         Информацията е публикувана на: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2

         Актуална информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste

          За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15


18-10-2017


РИОСВ гр. Шумен © 2017. Всички права запазени.