Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Регистрация и пререгистрация на екземпляри по чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие

 

Издаване на регистрационни карти за екземпляри от видовете гръбначни животни, съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97 на Съвета относно защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, наричан по-нататък „Регламент 338/97", на основание чл. 91 от Закона за биологичното разнообразние

 

На регистрация подлежат всички екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97, с изключение на:

 1. хранителни продукти, получени от тях;
 2. видове – предмет на Закона за лова и опазване на дивеча;
 3. цветни мутации на видовете птици, които не притежават естествената окраска на дивите форми;
 4. дребни кожени изделия;
 5. риби;
 6. екземпляри от видовете по чл. 57, т. 5, буква „а“ от Регламент 867/2006.

Екземплярите от видовете съгласно приложения А и В от Регламент 338/97, за които е издадено разрешително за внос и за които има оригинално разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издадено от трета държава, се регистрират служебно от РИОСВ без заявление на собственика по реда на чл. 92 от ЗБР въз основа на препратени от Министерството на околната среда и водите копия от документите.

Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ по постоянния адрес на собственика на екземпляра - физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.

Регистрационната карта може да бъде два типа – за регистриране на единични екземпляри и за регистриране на група екземпляри. Картата за регистриране на група екземпляри се използва само за групи екземпляри от видове по приложения А и В от Регламент 338/97, при които индивидуалното маркиране е невъзможно.

Забележка:

 1. Регистрационна карта не се издава в случаите, когато за екземплярите е издаден сертификат съгласно чл. 8, т. 3 и чл. 9, ал. 2, буква „б“ от Регламент 338/97 на името на собственика.
 2. Регистрацията на екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97 не се отнася за колекции в зоологически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти. Лицата, собственици или отговорни за колекции в зоологически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти представят в Министерството на околната среда и водите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите списък на наличните екземпляри по видове, като в началото на всяка текуща година внасят информация за настъпилите в списъка промени през изтеклата година.

Списъкът трябва да съдържа:

 1. вида на животното, посочен на български и латински език;
 2. данни за екземпляра - вид и състояние (жив, мъртъв, препариран, част или продукт);
 3. начина на придобиване - внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, оставен по разпореждане съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗБР;
 4. номера и вида на документа, с който е придобит екземплярът;
 5. номера на регистрационната карта в случай на регистрация по чл. 91.

Процедура по извършване на регистрацията 

1. Компетентен орган

Компетентен орган е съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по постоянния адрес на собственика на екземпляра – физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра – юридическо лице.

2. Заявител

Заявители са физически и юридически лица, собствениците на екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97.

3. Нормативно установени изисквания и необходими документи

За регистрацията по чл. 91 собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение от видове от приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97 внася в РИОСВ заявление, в което посочва:

Към заявлението, в зависимост от случая се прилагат:

1. Документи, указващи законния произход на екземпляра:

2. информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката

3. номер на регистрирана дейност по чл. 97, ал. 1 и 2 от ЗБР

 

За всички регистрирани екземпляри РИОСВ води регистър.

При промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра, а именно: смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра, както и при унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра, собственикът на регистриран екземпляр е длъжен писмено да уведоми РИОСВ. Във връзка с постъпилата информация РИОСВ:

Надлежно издадените регистрационни карти са валидни до промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра – смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра или унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.

 

5. Дължима такса - не се дължи.


05-02-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.