Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

 

        На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (изм. и доп., ДВ бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.), РИОСВ – Шумен осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за период 14 дни от датата на постъпването и в РИОСВ-Шумен за изразяване на становища от заинтересувани лица. Информацията е на разположение за срок от 14 дни в сградата на РИОСВ Шумен, гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет.3, Дирекция „Превантивна дейност“, направление „ЕО и ОВОС“, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

 

2018-04-19  Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за приемане, третиране и съхранение на отпадъци в имот с идентификатор 83510.670.99 по КК на гр. Шумен с ТПТ: Урбанизирана и НТП: За производството на строителни материали, конструкции и изделия с площ от 12429 кв.м." с възложител: "Димчо Атанасов - 1" ЕООД

2018-04-12  Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на месодобивно и месопреработвателно предприятие в УПИ XIII, кв. 1 по плана на с. Дойранци, общ. Каолиново с възложител: "Агрозах" ЕООД

2018-03-16  Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за кокошки носачки с капацитет 33600 броя места за птици в поземлен имот с идентификатор 83510.204.32 по КК на гр. Шумен с възложител: "Енерон" ЕООД гр. Варна

2018-02-21  Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на: нова сграда за стъклени трошки към инсталация за производство на плоско стъкло, разширение на участък помощни съоръжения посредством нова система за охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода отворен тип с включени към нея помпена станция и басейн за вода и трансформаторна подстанция“ в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с възложител: "Тракия Глас България" ЕАД гр. Търговище


21-02-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.