Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Инвестиционни намерения 2018 г.

 

2018-04-18  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерични масла в поземлен имот с идентификатор 37232.100.6 по кадастралната карта на с. Климент, общ. Каолиново с площ 2534 кв.м. с възложител "Петел груп" ЕООД, с. Климент, общ. Каолиново

2018-04-17  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерични масла в ПИ с идентификатор 47161.504.1 по КК на с. Мараш, общ. Шумен" с възложител "Инвест Агро БГ" ООД, гр. Шумен, общ. Шумен

2018-04-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на месодобивно и месопреработвателно п редприятие в УПИ XIII, кв. 1 по плана на с. Дойранци, общ. Каолиново с площ на парцела 2443 кв.м., ТПТ: Стопански двор" с възложител "Агрозах" ЕООД, с. Писарево, общ. Нови Пазар

2018-03-30  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за приемане, третиране и съхраняване на отпадъци в ПИ с идентификатор 83510.670.99 по КК на гр. Шумен с НТП: За производство на строителни материали, конструкции и изделия" с възложител "Димчо Атанасов - 1" ЕООД, гр. Шумен

2018-03-30  Съобщение за инвестиционно предложение "Цех за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци и производство на сладка и конфитюри в УПИ III - 180, кв. 5 по плана на с. Здравец, общ. Търговище, с площ 464,5 кв.м." с възложител С****А****С****

2018-03-23  Съобщение за инвестиционно предложение "Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия обслужвана от ВиК-Шумен ООД, гр. Шумен" с възложител МРРБ гр. София

2018-03-21  Съобщение за инвестиционно предложение "Изваряване на етерично маслени култури с общ капацитет от 0,70 куб.м. в стопански двор на с. Нова бяла река, общ. Върбица" с възложител "Ваклев и синове 2015" ООД, с. Нова бяла река, общ. Върбица

2018-03-19  Съобщение за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на птицеферма за угояване на бройлери от 39 000 места птици до 195 000 места за птици в поземлен имот 132006 в землището на с. Методиево, общ. Върбица с площ 16,386 дка и НТП: Стопански двор" с възложител "Елитсан" ЕООД, с. Методиево, общ. Върбица

2018-03-14  Съобщение за инвестиционно предложение "Инвестиционен проект за кланичен пункт към съществуваща кравеферма в поземлен имот с идентификатор 53535.359.12 в гр. Омуртаг, с ТПТ Земеделска, с НТП За стопански двор, с площ 3873 кв. м. , предвиждане на изграждане на кланичен пункт към съществуваща кравеферма" с възложител И****Ш*****

2018-03-06  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за кокошки носачки с 33 600 бр. места за кокошки носачки в ПИ с идентификатор 83510.204.32 по КК на гр. Шумен с трайно предназначение на територията: Земеделска и НТП: Нива" с възложител "Енерон" ЕООД, гр. Варна

2018-03-06  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Биана" ЕООД, гр. Шумен

2018-02-12  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради (бунгала) за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.202 и 58222.111.447 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав" с възложител "Екуиъс" ООД, гр. Шумен

2018-02-05  Съобщение за инвестиционно предложение "Разширение с 18 560 места за птици на ферма за отглеждане на стокови кокошки носачки с капацитет 20 160 бр. птици в УПИ V, кв. 39 с площ 16 800 m2 в землището на с. Кръшно, общ. Търговище" с възложител "Милмакс" ЕООД, гр. Търговище

2018-01-29  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на нова сграда за стъклени трошки към инсталация за производсво на плоско стъкло, разширение на участък помощни съоръжения посредством нова система за охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода затоврен тип и допълнителна система за охлаждане вода отворен типс включени към нея помпена станция и басейнза вода и трансформаторна подстанция в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище" с възложител "Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище

2018-01-17  Съобщение за инвестиционно предложение "Смяна на предназначението от нива в предимно производствена устройствена зона - конкретнопредназначение "За свинеферма" във връзка със заявеното изграждане на обект свинеферма с възложител X***X*** с. Дибич, общ. Шумен

2018-01-17  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за преработка на етерично маслени култури" м ПИ с идентификатор 47161.501.443 по КК на с. Мараш, общ. Шуменс площ 5805 кв.м. и НТП: Незастроен имот за производствен, складов обект" с възложител "Агросемена - Христов" ЕООД, гр. Шумен, общ. Шумен


17-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.