Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Прекратени процедури 2018 г.

 

2018-02-21  Съобщение за Решение № ШУ-05-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения от сливи в ПИ №№ 025007, 025008, 025009, 025010, 025020, 025022, 026027, 026044, 016001, 016007, 016009, 016010, 016012, 016013, 016011, 016014, 016015 и 016017 с обща площ 156,600 дка и НТП: Овощна градина и Трайни насаждения в землището на с. Горна Кабда, общ. Търговище" с възложител "Младенов и Янев" ООД, гр. Търговище

2018-02-13  Съобщение за Решение № ШУ-04-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Реконструкция на съществуващ навес за отглеждане на 300 броя зайци в поземлен имот с идентификатор 23813.501.119 с площ 2030 кв.м. по кадастралната карта на с. Друмево, общ. Шумен" с възложител А******Б******Х******

2018-02-09  Съобщение за Решение № ШУ-03-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земята в ПИ с идентификатор 99164.010.137 по КВС на с. Виница, общ. Върбица за курортни и рекреационни дейности - ОК за изграждане на обект къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 99164.010.137 по КВС на с. Виница, общ. Върбица по решение №11 на протокол №9 от 28.08.2017 г. на общинския съвет в гр. Върбица" с възложител М******А******Т******

2018-01-26  Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Повишаване на конкурентноспособността на земеделското стопанство за отглеждане на ягодоплодни, етерично-маслени, лекарствени и зеленчукови култури чрез модернизация на техника и съоръжения в землището на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав" с възложител Н******Г******Х******

2018-01-26  Съобщение за Решение № ШУ-01-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХVI - за търговска складова база в кв. 9, Промишлена зона ПИ с идентификатор 73626.504.147 по КК на гр. Търговище" с възложител Л*****И*****П****


26-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.