Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2018 г.

 

2018-04-10  Съобщение за Решение № ШУ-14-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за кокошки носачки с капацитет 33 600 места за птици в ПИ с идентификатор 83510.204.32 по КК на гр. Шумен" с  възложител "Енерон" ЕООД

2018-03-20  Съобщение за Решение № ШУ-13-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилация на тревна зелена маса" с  възложител "Агросемена - Христов" ЕООД

2018-03-19  Съобщение за Решение № ШУ-12-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери с капацитет 69 854 места за птици, за които е издадено комплексно разрешително № 527-Н0/2016 г. чрез изграждане на нови животновъдни и спомагателни сгради с максимален производствен капацитет 38 902 места за птици в ПИ № 000181, № 177014 и №562002, землище на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище" с  възложител "Демирташ" ООД

2018-02-21  Съобщение за Решение № ШУ-11-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Въвеждане на нова дейност - регенериране на масла чрез селективен разтворител и студено смесване на базови масла и добавки за получаване на краен продукт - хидравлично и моторно масло, за целта се въвеждат: инсталация за пречистване на отработено масло чрез селективен разтворител с максимален капацитет 6t/24h; 2t/8h и 0.250 t/h; инсталация за студено смесване и добавяне на нов код 20 01 13* - разтворители с максимален капацитет на съоръжението 6t/24h; 2t/8h и 0.250 t/h и вакуумдестилатор HR 600 за дестилация на замърсени течности с максимален капацитет 6t/24h; 2t/8h и 0.250 t/h" с  възложител "Ал и Ко" АД

2018-02-15  Съобщение за Решение № ШУ-10-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Монтиране и експлоатация на инсталация за физикохимична преработка на отработени автомобилни масла, растителни, животински мазнини и други отпадъчни нефтопродукти (с изключение на мазут) с капацитет 8 t/24h или 2080 t/y при петдневна работна седмица и непрекъснат режим на работа /максимално 120 часа седмично/" с  възложител "Ингаз комерс" ЕООД

2018-02-08  Съобщение за Решение № ШУ-09-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти с капацитет да 10 000 л. краве мляко на ден" с  възложител "Агрозах" ЕООД

2018-02-07  Съобщение за Решение № ШУ-08-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Разширение на птицеферма и увеличаване на капацитета да 30 000 бр. места за пилета в ПИ 58222.274.14 и ПИ 58222.274.13 по КК на гр. Велики Преслав" с  възложител "Преславско пиле" ООД

2018-01-24  Съобщение за Решение № ШУ-07-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на работилница за изваряване на етерични масла - две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв. 9 "Долен стопански двор" в с. Тимарево, общ. Хитрино" с  възложител А****Н****А*****

2018-01-24  Съобщение за Решение № ШУ-06-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици - кокошки носачки с капацитет 162 720 места за птици, за която е издадено комплексно разрешително №443-Н1/2017 г. чрез изграждане на птицеферма за отглеждане на птици - кокошки носачки с максимален производствен капацитет 38 016 места за птици в ПИ 037007 и 037008 землище на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с  възложител СД " Квинс - Арго и с-ие"

2018-01-16 Съобщение за Решение № ШУ-05-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на птицеферма с 37 840 броя места за угояване на бройлери" с  възложител "АГРО ФРЕШ-A" ЕООД

2018-01-12  Съобщение за Решение № ШУ-04-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складова база за съхранение на машини и консумативи, и офиси в ПИ с идентификатор 83510.620.6 по КК на гр. Шумен с НТП: "Пасище" и площ 3699 кв.м." с  възложител "Старс трейдинг" ЕООД

2018-01-11  Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново с  възложител община Попово

2018-01-09  Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение Ново промишлено строителство на предприятие за преработка на мляко, кланица, предприятие за преработка на месо и хладилен склад в землището на с. Трем, общ. Хитрино с  възложител "Екани" АД

2018-01-08  Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение Увеличаване капацитета на кравеферма от 600 броя говеда на 1500 бр., като поетапно техният брой ще достигне до 3000 бр. говеда в землището на с. Трем, общ. Хитрино с  възложител "Екани" АД


08-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.