Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ Шумен уведомява водоползвателите – титуляри на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обектВъв връзка със спазване изискаванията на чл.48,ал.1,т.12 от Закона за водите (ЗВ) в срок до 31 март 2018г. водоползвателите – титуляри на разрешителни, трябва да предоставят на директора на  басейновата дирекция и на директора на РИОСВ- Шумен доклад за изпълнението на условията в издадените разрешителни по  чл.46, ал.1,т.3 от ЗВ за 2017 г.  В доклада трябва да бъдат включени данни за източника на водоползване, точките на заустване и годишните водоползвани и заустени водни количества, по потоци. Задължението се отнася за всички лица – титуляри на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

В случай на издадено разрешително по чл.117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), доклада се представя като част от доклада по чл.125,ал.1, т.6 от ЗООС.

При не представяне на необходимата информация, в указания срок Законът за водите предвижда административно – наказателни мерки – глоба/имуществена санкция от 200лв. до 2000лв.
За обектите, попадащи в обхвата на Басейнова дирекция 'Черноморски район' гр.Варна - образец на доклада, може да се изтегли от тук: https://www.bsbd.org/bg/formulqri.html

 

 

16-02-2018


65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

РИОСВ – Шумен участва в 43-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

През декември експертите на РИОСВ Шумен са извършили 15 извънредни проверки

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система

РИОСВ - Шумен посрещна деца от ДГ „Щурче“