Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен извърши 68 проверки през януари и февруари          Експертите на РИОСВ – Шумен извършиха 68 проверки през януари и февруари 2018 г. От тях 25 проверки са планови, а 42 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 32 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. През отчетния период са пoстъпили 13 сигнала, за които са извършени 12  проверки, като за един от сигналите е изпратено писмо до прокуратура. За констатирани административни нарушения през януари и февруари са съставени 31 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), от които 26 АУАН на билкозаготвители за непредставени отчети за добитите от тях количества лечебни растения.

       Общо събраните суми от РИОСВ – Шумен за месеците януари и февруари 2018 г. са 6803,03 лв., като от тях 5903,03 лв. са от текущи месечни санкции. Събрани суми по наложени имуществени санкции и глоби през месеца са 900 лв. Общо 4722,42 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

       През януари и февруари са издадени 5 наказателни постановления (НП) за наложени текущи месечни санкции на юридически лица за наднормено замърсяване на отпадъчните води от предприятия в размер на 1475,50лв.

       За отчетния период директорът на РИОСВ – Шумен е издал 4 НП, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 14 200лв., в това число на „Мар-Крафт“ ООД в размер на 10 000лв., за неизпълнение на условията в комплексно разрешително, с което нарушава разпоредба чл. 125, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

12-03-2018


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

РИОСВ – Шумен ще провери изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС

Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през септември

РИОСВ - Шумен отбеляза Европейската седмица на мобилността

Експерти от РИОСВ Шумен с образователни инициативи в Нови Пазар