Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен 

   РИОСВ – Шумен, Басейновата дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал от 13 март за заустване в язовир Шумен на отпадъчни води с тъмно син до виолетов цвят, наблюдавани на 11 март.

     При проверката на дъждовната канализация заустена в дерето, преминаващо зад хотел „Акцион“ не е установено изтичане на оцветени води.  Водата в дерето е без цвят с лека опалесценция и специфичен мирис на „ароматизатори“. При извършения оглед на яз. Шумен е констатирано, че в него няма оцветени води. Проверена е и дъждовната канализация на предприятието „Фикосота“ ООД в Шумен.  В крайната й канализационна шахта е установено наличие на дъждовни води, не съдържащи производствени води. Проверена е и шахта, която по информация от предприятието е предназначена да обслужва битово-фекалните води от дружеството.  Установено е  наличие на оцветени в син цвят води.

       По искане на басейновата дирекция са взети две водни проби: от точката на заустване в дерето и от 50 м. от точката на вливане на потока със замърсени води от дерето в язовир Шумен. Пробите ще бъдат изследвани по показатели активна реакция (pH), електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, синтетични повърхностно-активни вещества, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор и фосфати като фосфор. Резултатите ще бъдат оповестени след всички анализи на водните проби.

     Съставени са протоколи от РИОСВ – Шумен и БД „Черноморски район“. Регионалната екоинспекция е дала предписание за установяване точката на заустване от  площадка северна на  „Фикосота“ ООД в канализационна система на Шумен. Дадени са предписания за пречистване на производствените отпадъчни води преди постъпване в Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ).

14-03-2018


65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

РИОСВ – Шумен участва в 43-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

През декември експертите на РИОСВ Шумен са извършили 15 извънредни проверки

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система

РИОСВ - Шумен посрещна деца от ДГ „Щурче“