Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен и БДЧР – Варна провериха сигнал за нерегламентирано заустване на отпадъчни водиНа дежурния телефон на РИОСВ – Шумен постъпи сигнал за заустване на замърсени отпадъчни води с кафяво-червеникав цвят и пяна в езеро (язовир) „Шумен“, в района на бул. „Ришки проход“. Екип от експерти на РИОСВ – Шумен, Регионална лаборатория Шумен към ИАОС, представители на „ВиК – Шумен“ ООД, БДЧР – Варна и „Напоителни системи“ ЕАД, Шумен провериха информацията.

Констатирано е, че изтичащите води от колектора са с кафяво-червеникав цвят, замътени, непрозрачни и пенливи. За установяване на източника на замърсяване е извършена проверка на предприятие за производство на бойлери, собственост на „Нес – Нови енергийни системи“ ООД. При дейността на обекта се извършва химическа очистка на метални изделия от железни оксиди, формиращи подобен червеникаво-кафяв цвят на отпадъчните води.

След оглед на уличните шахти за битови, дъждовни води и крайна изходна шахта, преди заустването в канализационната система, е установено частично заустване на отпадъчни води от крайната шахта, в дъждовния колектор, и в канализационния колектор, водещ към ГПСОВ – Шумен. Взети са водни проби, които ще бъдат изследвани по показатели активна реакция (pH), електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор, синтетични повърхностно активни вещества (СПАВ), желязо (разтворена форма).

РИОСВ – Шумен даде предписание на дружеството за незабавно прекратяване на заустването на производствени отпадъчни води в дъждовен колектор и недопускане на заустване на непречистени производствени и битови води към дъждовния колектор. След анализ на резултатите от пробонабирането ще се потърси административно наказателна отговорност на нарушителя.

26-04-2018


65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

РИОСВ – Шумен участва в 43-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

През декември експертите на РИОСВ Шумен са извършили 15 извънредни проверки

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система

РИОСВ - Шумен посрещна деца от ДГ „Щурче“