Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Работа при нас

Образци на документи за конкурси

Образци на документи за конкурси:

        Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

        Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/

        Декларация съгласно Закона за защита на личните данни

Актуални конкурси

Конкурс за длъжност "Младши експерт" в дирекция "Контролна и превантивна дейност", отдел "Превантивна дейност", направление "Управление на защитени зони" при РИОСВ Шумен

2024-06-11  Обява за конкурс за длъжност "Младши експерт" в дирекция "Контролна и превантивна дейност", отдел "Превантивна дейност", направление "Управление на защитени зони"

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Контролна и превантивна дейност",отдел "Контрол на околната среда",  направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

2024-05-30  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "КПД", отдел "КОС", направление "УООП"

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Контролна и превантивна дейност",отдел "Превантивна дейност",  направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"

2024-05-30  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "КПД", отдел "ПД", направление "БРЗТЗ"

Архив конкурси

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" при РИОСВ Шумен

2024-02-01  Обявление за класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

2024-01-29  Система за опрезеляне на резултатите за кандидатите, допуснати до провеждане на втория етап от конкурса за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

2024-01-22  Информация за кандидатите, допуснати до провеждане на втория етап от конкурса за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

2024-01-22  Списък за допуснатите до участие в конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

2024-01-03  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" - 2 бройки в направление "Опазване на водите", отдел "Контрол на околната среда", дирекция "Контролна и превантивна дейност" при РИОСВ Шумен

2023-08-04 Обявление за класиране на кандидатите от проведен конкурс за наемане на две щатни бройки за длъжността "Старши експерт" в направление "Опазване на водите" в отдел "КОС", дирекция "КПД" при РИОСВ - Шумен

2023-07-28 Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на две щатни бройки "старши експерт" в направление"Оазване на водите", отдел "Контрол на околната среда", дирекция "КПД" при РИОСВ Шумен

2023-07-24 Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на две бройки на длъжност ст. експерт направление "Опазване на водите" в отдел "Контрол на околната среда", дирекция "КПД" при РИОСВ Шумен

2023-07-24  Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на две бройки на длъжност ст. експерт в направление "Опазване на водите" в отдел "Контрол на околната среда", дирекция "КПД" при РИОСВ Шумен

2023-07-06  Обява за длъжност "Старши експерт" - 2 бройки в направление "Опазване на водите" отдел "Контрол на околната среда", дирекция "Контролна и превантивна дейност" при РИОСВ Шумен

 

Конкурс за длъжност "Началник отдел" в отдел "Контрол на околната среда", дирекция "Контролна и превантивна дейност" при РИОСВ Шумен

2023-05-31  Обявление за класиране на кандидатите от проведен конкурс за  длъжността "Началник отдел" в отдел "Контрол на околната среда", дирекция "КПД" при РИОСВ Шумен

2023-05-26  Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за  длъжността "Началник отдел" в отдел "Контрол на околната среда", дирекция "КПД" при РИОСВ Шумен

2023-05-22  Информация за кандидатите, допуснати до провеждане на втори етап от конкурса за "Началник отдел" в отдел "Контрол на околната среда", дирекция "КПД" при РИОСВ Шумен

2023-05-22  Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "Началник отдел" в отдел "Контрол на околната среда", дирекция "КПД" при РИОСВ Шумен

2023-05-05  Обява за длъжност "Началник отдел" в отдел "Контрол на околната среда", дирекция "Контролна и превантивна дейност" при РИОСВ Шумен

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в направление "Специализирани регистри", отдел "Превантивна дейност", дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2022-09-28  Обявление за за класиране на кандидатите от проведен конкурс за за длъжността "Старши експерт" в направление "Специализирани регистри", отдел "Превантивна дейност", дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2022-09-23  Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс

2022-09-19  Информация за кандидатите, допуснати до провеждане на втори етап от конкурс за длъжност "Старши експерт" в направление "Специализирани регистри", отдел "Превантивна дейност", дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2022-09-19  Списък на допуснатите кандидати за конкурс за длъжност "Старши експерт" в направление "Специализирани регистри", отдел "Превантивна дейност", дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2022-09-01  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" в направление "Специализирани регистри", отдел "Превантивна дейност", дирекция "Контролна и превантивна дейност"

 

Конкурс за длъжност "Главен експерт" в дирекция "Контролна и превантивна дейност", направление "УООП, ОЧАВВФФ"

2021-09-14  Обявление за класиране на кадидатите от проведен конкурс за длъжност "Главен експерт" в дирекция "КПД", направление "УООП, ОЧАВВФФ"

2021-09-08  Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс

2021-08-27  Информация за кадидатите, допуснати до провеждане на вторият етап на конкурс  за длъжност "Главен експерт" в дирекция "КПД", направление "УООП, ОЧАВВФФ"

2021-08-23  Списък на допуснатите до участие в конкурс  за длъжност "Главен експерт" в дирекция "КПД", направление "УООП, ОЧАВВФФ"

2021-08-03  Обява за конкурс за длъжност "Главен експерт" в дирекция "Контролна и превантивна дейност", направление "УООП, ОЧАВВФФ"

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Контролна и превантивна дейност", направление "КПКЗ, ек. отговорност и доб. ангажименти и ОХВ, контрал на риска от големи аварии с ОХВ, ОВ"

2021-09-14  Обявление за класиране на кадидатите от провидин конкурс за "Старши експерт" в дирекция "КПД", направление " КПКЗ, ЕО, ДА и ОХВ, КРГА с ОХВ, ОВ"

2021-09-08 Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс

2021-08-27  Информация за кандидатите, допуснати до провеждане на втори етап на конкурса

2021-08-23  Списък на допуснатите до участие в конкурс за "Старши експерт" в дирекция "КПД", направление " КПКЗ, ЕО, ДА и ОХВ, КРГА с ОХВ, ОВ"

2021-08-03  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Контролна и превантивна дейност", направление "КПКЗ, ек. отговорност и доб. ангажименти и ОХВ, контрол на риска от големи аварии с ОХВ, ОВ"

 

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в Направление "КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества; Опазване на водите", Отдел "Контрол на околната среда", Дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2020-07-30  Обявление за класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността  "Сарши експерт"

2020-07-21  Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност "Старши експерт"

2020-07-14  Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжността  "Старши експерт"

2020-06-23  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в Направление "КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества; Опазване на водите", Отдел "Контрол на околната среда", Дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2020-07-14  Обявление за класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността  "ст. експерт"

2020-07-07  Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност "Старши експерт"

2020-07-02  Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжност "Старши експерт"

2020-06-15  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт"

 

Конкурс за длъжност "Директор дирекция"

в дирекция "Контролна и превантивна дейност" при РИОСВ гр. Шумен

2020-03-12  Обявление за класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността "Директор на дирекция" в Дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2020-03-05 Система за определяне на резултатите за длъжността "Директор на дирекция" в Дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2020-02-24 Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжност "Директор на дирекция" в Дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2020-02-05 Обява за длъжност "Директор на дирекция" в дирекция "Контролна и превантивна дейност"

 

 Набиране на документи за длъжност "Старши експерт" в направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите; опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори", отдел "Контрол на околната среда" на непълен работен ден

2020-02-04 Обява за длъжност "Старши експерт" в направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите; опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"

 

Конкурс за длъжност "Началник отдел" в дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Контрол на околната среда"

2019-10-03 Извлечение от формуляра за окончателните резултати на кандидатите за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

2019-09-25 Извлечение от протокола с резултатите от проведен тест за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

2019-09-05 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

2019-08-16 Обява за конкурс за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" /до завръщане на титуляра/ в дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Превантивна дейност", направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони, специализирани регистри"

2019-07-31 Извлечение от протокол с окончателните резултати

2019-07-31 Протокол с резултатите от проведен тест

2019-07-19 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса

2019-07-04 Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" /до завръщане на титуляра/ в дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Превантивна дейност", направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони, специализирани регистри"

 

Конкурс за длъжност "Главен експерт" в Дирекция "Административни финансови и правни дейности"

2019-04-15  Протокол с резултатите от проведен тест за длъжността "Главен експерт"

2019-04-03  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност "Главен експерт"

2019-03-19  Обява за конкурс за длъжност "Главен експерт"

 

Конкурс за длъжност "Главен експерт" в Дирекция "Административни финансови и правни дейности"

2019-02-26  Протокол за резултатите от проведен тест за длъжност "Главен експерт"

2019-02-14  Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност "Главен експерт"

2019-01-31  Обява за конкурс за длъжност "Главен експерт"

 

Конкурс за длъжност "Главен счетоводител" в Дирекция "Административни финансови и правни дейности"

2018-08-28  Протокол за резултатите от проведен тест за длъжност "Главен счетоводител"

2018-08-15  Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност "Главен счетоводител"

2018-08-01  Обява за конкурс за длъжност "Главен счетоводител"

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в направление "Опазване на водите" дирекция "Контрол на околната среда"

2018-07-05  Протокол за резултатите от проведен тест за длъжност Старши експерт

2018-06-13  Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжност Старши експерт

2018-05-25  Обява за конкурс за длъжност Старши експерт

 

Конкурс за длъжност "Главен юрисконсулт" в дирекция "АФПД"

2018-04-10  Извлечение от протокол с резултатите от проведен тест за длъжността Главен юрисконсулт

2018-04-03  Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност Главен юрисконсулт

2018-03-15  Обява за конкурс за длъжност Главен юрисконсулт

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-03-07 Извлечение от  протокол с резултатите от проведен тест за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-02-23  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-02-08  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

 

2017-10-26  Архив конкурси м. юни 2017 г.


--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.