Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Ред за достъп до информация

 

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до обществена информация

      Предоставяне на достъп чрез Платформа за достъп до обществена информация: завленията се подават чрез задължителна електронна форма по електронен път, подписани с електронен подпис.

      Предоставяне на достъп чрез подаване на писмено заявление: формуляр е предоставен най-отдолу на тази страница.

      Заявлението трябва да съдържа:
      - Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя
      - Описание на исканата информация
      - Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията, устна справка, копия на хартиен и копия на технически носител.
       - Адрес за кореспонденция със заявителя.
       Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определена със Заповед на Директора на РИОСВ–гр.Шумен. Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат от служителя на фронт-офиса на РИОСВ–Шумен на адрес: гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" № 71, ет. 3, приемно време: 09.00 – 17.30 часа, тел: 054/ 856 501 или 054/ 874913, електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. След постъпване, заявленията за достъп до обществена информация се завеждат в предназначения за целта регистър и се разпределят към съответните дирекции/ отдели в зависимост от характера на исканата информация. Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.
       За предоставянето или отказът от предоставяне на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ. Таксата се заплаща в касата на РИОСВ–гр.Шумен на адрес: гр. Шумен 9700, ул. "Съединение" № 71. За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от съответния служител и заявителя.
      Достъпът до информация за околната среда се урежда в гл. ІІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
      Чл. 17. Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.
       Чл. 18. Информацията за околната среда е:
        • налична първична информация (това е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения. Тази информация се събира в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице.)
        • налична предварително обработена информация; (това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администра-ция. Тя се събира и обработва, без за това да е необхо-димо искане на заинтересувано лице.
        • нарочно обработена информация (това е информацията, събирана или обработвана и анализирана по искане на заинтересуваното лице.
       Чл. 19. Информация за околната среда е всяка информация в писмена, визуална, аудио-, електронна или в друга материална форма относно:
          1. състоянието на компонентите по чл. 4 и взаимодействието между тях;
          2. факторите, които замърсяват или увреждат околната среда: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации и някои генетично модифицирани орга-низми, както и дейностите и/или мерките, включително администра-тивните мерки, международни договори, политика, законодателство, включително доклади за прилагане на законодателството в областта на околната среда, планове и програми, които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху компонентите на околната среда;
          3. състоянието на човешкото здраве и безопасността на хората, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2;
          4. обекти на културно-историческото наследство, сгради и съоръжения, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2;
          5. анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени в т. 2;
          6. емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда.
      Чл. 20. (1) Достъпът до информация за околната среда може да бъде отказан в случаите, когато се иска:
          1. класифицирана информация, която представлява държавна или служебна тайна;
          2. информация, която представлява производствена или търговска тайна, определена със закон;
          3. информация, която представлява интелектуална собственост;
          4. информация, която представлява лични данни, ако физическото лице, с което е свързана тази информация, не е съгласно с разкриването й, и съгласно изискванията, предвидени в Закона за защита на личните данни;
          5. информация, която би се отразила неблагоприятно на интересите на трето лице, което е предоставило исканата информация, без да има правно задължение да го направи и без да може такова задължение да му бъде наложено, и когато не е съгласно с предоставянето на информацията;
          6. информация, която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на околната среда.
                 (2) Информацията за околната среда се предоставя в срок до 14 дни от датата на уведомяване на заявителя за решението на компетентния орган за предоставяне на достъп до исканата информация.
                 (3) Лицата, които дават информация за околната среда на компетентните органи, са длъжни да обозначат информацията, за която съществува някое от ограниченията за предоставяне по ал. 1.
                 (4) При вземане на решение за отказ за предоставяне на информация по ал. 1 компетентният орган отчита обществения интерес от разкриването на тази информация.
                 (5) В случаите на ограничен достъп наличната информация за околната среда се предоставя в частта й, която е възможно да се отдели от информацията по ал. 1.
                 (6) Ограничаването на правото на достъп до информация не се отнася до емисиите на вредни вещества в околната среда като стойност по показателите, определени от нормативните актове.
         Чл. 23. (1) При аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен или индивидуален администра-тивен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, лицата, извършили нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на нормите, са длъжни незабавно да уведомят съответните областни управители, кметовете на съответните общини, РИОСВ, басейновите дирекции и органите на Държавната агенция "Гражданска защита", а при промяна на радиационната обстановка - и Агенцията за ядрено регулиране.
          Чл. 26. (1) За предоставяне на информация за околната среда се прилага процедурата, предвидена в глава трета "Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация" от Закона за достъп до обществена информация.
                     (2) В решението за предоставяне на информация по чл. 34, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация се посочва дали се предоставя нарочно обработена информация или друг вид информация.
          Чл. 28. Информацията по чл. 18, т. 1 и 2 се заплаща при условията и по реда на чл. 20 - 22 от Закона за достъп до обществена информация.
          Чл. 29. За предоставяне на нарочно обработена информация заплащането се договаря за всеки конкретен случай.
          Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Компетентните органи предоставят безплатно налична първична и предварително обработената информация за околната среда помежду си, както и на общините, когато тази информация им е необходима за вземане на решения от тяхната компетентност, и за изготвяне на докладите по чл. 22.
          Чл. 31. Националните обществени радио- и телевизионни оператори в своите предавания:
                     1. разпространяват информация за опазването и управлението на околната среда;
                     2. осигуряват защита на правото на информация за състоянието на околната среда;
                     3. популяризират знанията и научно-техническите постижения в областта на опазването на околната среда чрез излъчване на български и чуждестранни образователни програми.
          За процедурата за достъп до обществена информация ЗООС препраща към процедурата, уредена в гл. ІІІ от Закона за достъп до обществена информация /линк към закона/ (ЗДОИ). Международно-правният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда ( Орхуска конвенция ) /линк към Конвенцията/. Република България ратифицира конвенцията на 2 октомври 2003 г.
          Заплащане на информацията съгласно Наредба на Министъра на финансите № Н-1 от 7 март 2022 г.:

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация. Наредбата се издава на основание на чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

 

Вид на носителя   

 Количество

 Норматив за разход

  Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
  Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
  Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
  Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
  CD диск 700 МВ 1 бр. 0,26 лв.
  DVD диск 4,7 GB 1 бр. 0,30 лв.
  DVD диск 8,5 GB 1 бр. 0,67 лв.
  USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
  USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
  USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
  USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

 

         Разпространение на информация за околната среда
         Информация за околната среда може да бъде получена:
           - в Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, Регионалните инспекции по околна среда и води, Дирекциите на националните паркове и Басейновите дирекции (виж Полезни връзки)
            - в информационните центрове на посочените институции
          Информационният център на РИОСВ–гр.Шумен се намира на адрес: гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" № 71, ет. 3. Работното време е от 09.00 до 17.30 часа всеки работен ден.
            - чрез организираните кампании по различни поводи. Информация за кампаниите, организирани от нас можете да получите от нашата страница
            - Националните и регионални обществени радио и телевизионни оператори са задължени да разпространяват информация за опазването и управлението на околната среда, както и осигуряват защита на правото на информация за състоянието на околната среда.
            - Чрез подаване на заявление (връзка към файла със заявлението) за достъп до обществена информация.

           Реда, условията и информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор са регламентирани в Глава VII във вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация.

          Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп до информация се пубикува на сайта на РИОСВ Шумен в секция "Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп"

Формуляр - Заявление за достъп до информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ-Шумен (машинно четим документ)

Категории информация и място в сайта на РИОСВ Шумен

Решения за достъп до информация - 2023 г.

Решения за достъп до информация - 2022 г.

Решения за достъп до информация - 2021 г.

Решения за достъп до информация - 2020 г.

Решения за достъп до информация - 2019 г.

Решения за достъп до информация - 2018 г.

Решения за достъп до информация - 2017 г.

Решения за достъп до информация - 2014 г.

Решения за достъп до информация - 2013 г.

Решения за достъп до информация - 2012 г.

Решения за достъп до информация - 2011 г.

Решения за достъп до информация - 2010 г.


26-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.