Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Почви - национално законодателство

 

I. ЗАКОНИ

ЗАКОН за опазване на околната среда

ЗАКОН за почвите

ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

ЗАКОН за опазване на земеделските земи

ЗАКОН за защита на растенията

II. ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

ІІІ. НАРЕДБИ

НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт
НАРЕДБА № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите

НАРЕДБА № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите

НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия

НАРЕДБА за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви

НАРЕДБА за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, бодобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати


22-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.