Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обществени обсъждания

 

2024-02-07  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

         Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000432 "Голяма река".
         Защитената зона е разположена в землищата на гр. Стражица, с. Асеново, с. Благоево, с. Кавлак, с. Кесарево, с. Любенци, с. Мирово, с. Ново градище, община Стражица, област Велико Търново, гр. Антоново, с. Горна Златица, с. Добротица, с. Долна Златица, с. Изворово, с. Любичево, с. Моравица, с. Пиринец, с. Присойна, с. Разделци, с. Семерци, с. Язовец, с. Ястребино, община Антоново, област Търговище, с. Баба Тонка, с. Берковски, с. Бракница, с. Горица, с. Долец, с. Иванча, с. Конак, с. Манастирица, община Попово, област Търговище.
         Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерството на околната среда и водите, тема "Обществени обсъждания", и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико търново, ул. „Никола Габровски“ № 68) и Шумен (гр. Шумен, ул. "Съединение", № 71, ет. 3).
         В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000432
         Публикувано на 07.02.2024 г.

 

2023-11-20  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

         Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000501 "Голяма Камчия".
         Защитената зона е разположена в землищата на с. Арковна, с. Боряна, с. Величково, гр. Дългопол, с. Камен дял, с. Комунари, с. Красимир, с. Партизани, с. Цонево, община Дългопол, област Варна, гр. Велики Преслав, с. Миланово, с. Троица, с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен, с. Сушина, община Върбица, област Шумен, с. Бял бряг, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково, гр. Смядово, с. Черни връх, с. Янково, община Смядово, област Шумен, с. Ивански, с. Мараш, с. Радко Димитриево, с. Салманово, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.
         Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерството на околната среда и водите, тема "Обществени обсъждания", и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4) и Шумен (гр. Шумен, ул. "Съединение", № 71, ет. 3).
         В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000501
         Публикувано на 20.11.2023 г.

 

2023-11-20  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

         Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000279 "Стара река".
Защитената зона е разположена в землищата на с. Горско ново село, с. Калайджии, с. Сливовица, с. Средно село, община Златарица, област Велико Търново, с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, с. Бряговица, с. Кесарево, с. Теменуга, община Стражица, област Велико Търново, с. Боринци, община Котел, област Сливен, с. Богомолско, с. Великовци, с. Крайполе, с. Мечово, с. Равно село, с. Стара речка, с. Стеврек, с. Черна вода, община Антоново, област Търговище.
         Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерството на околната среда и водите, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионални инспекции по околната среда и водите - Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68),  Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение“, № 71, ет. 3) и Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2).
         В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000279                                                                                                                                                                                                            Публикувано на 20.11.2023 г.

 

2021-05-18  ПРОЕКТ НА ЕЖЕГОДНА ЗАПОВЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИСТО-СТЪБЛЕНА МАСА ОТ БЛАТНО КОКИЧЕ (LEUCOJUM AESTIVUM L.) ОТ НАХОДИЩАТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ Т. 1 ОТ ЗАПОВЕД № РД-521 ОТ 22.04.2003 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

2021-02-23  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

       Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 „Екокоридор Камчия - Емине“.
       Защитената зона е разположена в землищата на  гр. Айтос, с. Зетьово, с. Раклиново, община Айтос, област Бургас, с. Раклица, община Карнобат, област Бургас, с. Вресово, с. Дъскотна, с. Зайчар, с. Люляково, с. Планиница, с. Скалак, с. Череша, с. Шиварово, с. Ябълчево, община Руен, област Бургас, с. Босилково, с. Завет, с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас, с. Арковна, с. Медовец, община Дългопол, област Варна, с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен, с. Сушина, с. Тушовица, община Върбица, област Шумен, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Риш, гр. Смядово, община Смядово, област Шумен.
        Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4), Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №67, ет. 3) и Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).
        В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ - гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000393
         Публикувано на 23.02.2021 г.

 

2020-12-15  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

       Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000211 „Твърдишка планина“.
       Защитената зона е разположена в землищата на с. Стеврек, общ. Антоново, област Търговище, с. Беброво, с. Бойковци, с. Брезово, с. Буйновци, с. Валето, с. Вълчовци, с. Горска, с. Зеленик, с. Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Крумчевци, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Миневци, с. Палици, с. Светославци, с. Тумбевци, с. Чакали, общ. Елена, обл. Велико Търново, с. Боринци, общ. Котел, обл. Сливен, с. Божевци, с. Бяла, с. Градско, с. Зайчари, с. Изгрев, с. Новачево, с. Средорек, с. Стара река, общ. Сливен, обл. Сливен, с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен.
        Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, "Никола Габровски" № 68), Стара Загора (гр. Стара загора, ул. "Стара планина" № 2) и Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).
        В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ - гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000211
         Публикувано на 15.12.2020 г.

 

2020-12-10  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

       Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000602 „Кабиюк“.
       Защитената зона е разположена в землищата на с. Върбак, общ. Хитрино, обл. Шумен, с. Коньовец, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен.
        Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).
        В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ - гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000602
         Публикувано на 10.12.2020 г.

 

2020-12-10  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

       Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000421 „Преславска планина“.
       Защитената зона е разположена в землищата на с. Имренчево, гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, с. Иваново, с. Методиево, с. Сушина, община Върбица, обл. Шумен, с. Върдун, с. Копрец, с. Кралево, с. Овчарово, с. Преселец, с. Пролаз, с. Разбойна, с. Руец, с. Стража, гр. Търговище, с. Търновца, с. Черковна, общ. Търговище, обл. Търговище.
        Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).
        В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ - гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000421
         Публикувано на 10.12.2020 г.

 

2020-12-10  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

       Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000178 „Тича“.
       Защитената зона е разположена в землищата на с. Имренчево, гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен.
        Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).
        В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ - гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000178
         Публикувано на 10.12.2020 г.

 

2020-10-12  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

       Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000608 „Ломовете“.
       Защитената зона е разположена в землищата на с. Дряновец, с. Осенец, с. Раковски, община Разград, област Разград, с. Езерче, с. Костанденец, гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, гр. Ветово, с. Кривня, с. Писанец, гр. Сеново, община Ветово, област Русе, с. Кацелово, с. Острица, с. Пепелина, с. Чилнов, с. Широково, община Две могили, област Русе, с. Божичен, с. Иваново, с. Кошов, с. Красен, с. Нисово, с. Сваленик, с. Табачка, с. Церовец, с. Червен, с. Щръклево, община Иваново, област Русе, с. Басарбово, гр. Русе, община Русе, област Русе, с. Горско Абланово, с. Гърчиново, община Опака, област Търговище, с. Захари Стояново, община Попово, област Търговище.
        Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26) и Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).
        В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ - гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000608
         Публикувано на 12.10.2020 г.

 

2020-10-12  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

       Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000382 „Шуменско плато“.
       Защитената зона е разположена в землищата на гр. Шумен, с. Новосел, с. Лозево, община Шумен, област Шумен, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен.
       Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).
       В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ- гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
       В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ - гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000382
         Публикувано на 12.10.2020 г.

 

2020-10-12  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

         Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000173 „Островче“.
         Защитената зона е разположена в землищата на с. Градина, с. Манастирско, с. Сейдол, с. Синя вода, с. Студенец, община Лозница, област Разград, с. Благоево, с. Островче, с. Пороище, гр. Разград, община Разград, област Разград, с. Дриново, с. Еленово, с. Ломци, с. Тръстика, община Попово, област Търговище, с. Кръшно, с. Маково и с. Миладиновци, община Търговище, област Търговище.
         Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) - Русе (гр. Русе, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26) и РИОСВ - Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).
        В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ - гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000173
         Публикувано на 12.10.2020 г.

 

 

2020-10-12  Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

        Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000149 „Ришки проход“.
        Защитената зона е разположена в землищата на с. Камчия, с. Подвис, с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас, с. Веселиново, с. Риш, община Смядово, област Шумен.
        Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3) и Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).
        В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ - гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000149
         Публикувано на 12.10.2020 г.

 

2020-10-12 Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

         Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000117 „Котленска планина“.
         Защитената зона е разположена в землищата на с. Дъбовица, с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас, с. Боринци, с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Жеравна, с. Катунище, с. Кипилово, гр. Котел, с. Малко село, с. Медвен, с. Нейково, с. Стрелци, с. Тича, с. Топузево, с. Филаретово, с. Ябланово, община Котел, област Сливен, с. Ичера, с. Раково, с. Стара река, община Сливен, област Сливен, с. Звездица, община Омуртаг, област Търговище, с. Божурово, гр. Върбица, с. Крайгорци, с. Чернооково, община Върбица, област Шумен.
         Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2),  Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3) и Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

         В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ- гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000117
         Публикувано на 12.10.2020 г.

 

2020-10-12 Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

         Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000106 „Хърсовска река“.
         Защитената зона е разположена в землищата на с. Безмер, с. Бонево, с. Войниково, с. Главанци, с. Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, с. Орляк, с. Полковник Савово, с. Професор Златарски, гр. Тервел, с. Честименско, община Тервел, област Добрич, с. Алеково, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен, с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра, с. Върбино, с. Межден, с. Полковник Таслаково, с. Прохлада, с. Секулово, с. Скала, община Дулово, област Силистра, с. Войново, с. Попрусаново, с. Посев, с. Стрелково, община Кайнарджа, област Силистра, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Попкралево, с. Срацимир, община Силистра, област Силистра, с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен.
         Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите  Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3),  Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26) и  Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4).
         В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ - гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
        
BG0000106
         Публикувано на 12.10.2020 г.

 

2020-10-12 Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

         Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско - Роякско плато“.
         Защитената зона е разположена в землищата на с. Габърница, с. Млада гвардия, с. Невша, община Ветрино, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна, с. Арковна, с. Боряна, гр. Дългопол, с. Камен дял, с. Комунари, с. Красимир, с. Партизани, с. Рояк, с. Сава, с. Сладка вода, община Дългопол, област Варна, с. Блъсково, с. Венчан, с. Добрина, с. Златина, с. Китен, с. Комарево, с. Кривня, с. Манастир, с. Неново, с. Петров дол, гр. Провадия, с. Равна, с. Славейково, с. Снежина, с. Староселец, с. Храброво, с. Черковна, с. Черноок, община Провадия, област Варна, с. Каспичан, с. Косово, с. Кюлевча, с. Марково, с. Могила, гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, с. Кълново, с. Ново Янково, с. Черни връх, с. Янково, община Смядово, област Шумен, с. Вехтово, с. Друмево, с. Ивански, с. Костена река, с. Мадара, с. Овчарово, община Шумен, област Шумен.
         Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4) и РИОСВ - Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).
         В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите или в РИОСВ гр. Шумен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000104
         Публикувано на 12.10.2020 г.

 

2020-05-08 Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

         Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000138 „Каменица“.
         Защитената зона е разположена в землищата на с. Могила, с. Каспичан, с. Златна нива, гр. Плиска, гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, с. Каменяк, с. Тимарево, с. Сливак, с. Добри Войниково, община Хитрино, област Шумен, с. Царев брод, с. Коньовец и с. Велино, община Шумен, област Шумен.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение“, № 71, ет. 3).
         В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
         BG0000138
         Публикувано на  08.05.2020 г.


08-05-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.