Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Биологично разнообразие

 

Обща информация за биологичното разнообразие

Защитени видове:

     - Растения

     - Животни

Лечебни растения:

     - Заповеди

     - Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки

     - Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

     - Наръчник за експерти, които издават позволителни за събиране на лечебни растения

     - Права и задължения на билкозаготвителите

     - Начини и средства за събиране и обработка на билки

     - Условия, на които трябва да отговарят пунктовете и/или складовете за билки

     - Коефициенти за превръщане на количествата билки от свежо в сухо тегло (ЗЛР, чл. 43, ал.2, т.7)

Вековни дървета:

     - Законови разпоредби

     - Регистър на вековните дървета на територията на РИОСВ - Шумен

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Регистрация на диви животни, съгласно Закона за защита на животните

Регистрация и пререгистрация на екземпляри по чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие

Червена книга на Република България 2015 г. 

 


26-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.