Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Образци на заявления и уведомления

 

Биологично разнообразие

 • Заявление за издаване на разрешително за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5
 • Заявление за издаване на сертификат за изключение от забраните, въведени с чл. 8, ал. 1 и транспортиране по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях, за видовете по Приложение А към същия Регламента.ВНИМАНИЕ: Сертификатът служи за удостоверяване на законния произход на екземпляра и е задължителен в рамките на Европейския съюз при:- Извършване на търговски и нетърговски сделки;- Излагане пред публика с търговска цел на екземплярите от тези видове;- Транспортиране на диво уловени екземпляри (код W) и екземпляри от първо поколение отгледанна затворено (код F).
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение въвеждане на неместни животински и растителни видове в природата по чл. 67, ал. 3, от Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 4 от 8.7.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата по чл. 68, ал. 2, от Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 4/8.7.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата
Административните такси се заплащат по Бюджетната сметка на МОСВ.

CITES

1. ЗАЯВЛЕНИЕ (подаване на хартия или електронно с електронен подпис) за издаване на разрешително по CITES за внос и износ, както и за сертификати по CITES за ре-експорт, лична собственост и музикален инструменти, за екземпляри представляващи или съдържащи части от видове по Приложения А, В и С към Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях. Документите са необходими за преминаването на границата със страни извън Европейския съюз. ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

а) ИНФОРМАЦИЯ за видовете по CITES и Приложения А, В и С към Регламент (EO) № 338/97, включваща и съществуващи ограничения при внос

б) ВИДОВЕ ЗАБРАНЕНИ ЗА ВНОС в Европейския съюз

в) ИЗКЛЮЧЕНИЯ, при които не се изисква издаване на документи по CITES

г) ИЗВЕСТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:

 • Режим на ЕС, уреждащ търговията и реекспортa на слонова кост в рамките на ЕС (2017/C 154/06)
 • Насоки относно обработените екземпляри съгласно регламентите на ЕС за търговия с видове от дивата флора и фауна (2017/C 154/07)

ЛОВНИ ТРОФЕИ: Считано от 2.07.2015 г. във връзка с отрицателно мнение по вноса в Европейския съюз на ловни трофеи от африкански слон (Loxodonta africana) от Мозамбик и Танзания, формирано на 72-та среща на Групата за научен преглед (SRG72) към Европейската комисия и потвърдено на 76-та среща на Групата, състояла се на 27.06.2016 г., нe се издават разрешителни по CITES за внос  до вземане на положително решение за това от SRG. Решенията на SRG са задължителни за всички страни членки на Европейския съюз.


2. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на сертификат за изключение от забраните, въведени с чл. 8, ал. 1 и сертификат транспортиране по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях, за видовете по Приложение А към същия Регламента. ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ

ВАЖНО: Сертификатът чл. 8 от Регламент (EO) № 338/97 служи за удостоверяване на законния произход на екземпляра и е задължителен в рамките на Европейския съюз при: Извършване на търговски сделки, което означава движението и прехвърлянето на собствеността, включително даряване, бартер и т.н, на екземплярите в рамките на Европейския съюз; Излагане пред публика с търговска цел на екземплярите от тези видове;

ВАЖНО: Сертификатът по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 е за транспортиране в рамките на Европейския съюз на диво уловени екземпляри (Код W) и екземпляри от първо поколение отгледанo на затворено (код F).


3.  ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на сертификат за пътуваща изложба (вкл. циркове) съгласно чл. 30 от Регламент на Комисията (EК) № 865/2006 по отношение на видове от Приложение А към Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях. ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ

ВАЖНО:  За всяко живо животно се попълва отделно заявление. В случай на изложба от мъртви екземпляри към заявлението се прилага списък в който се изброяват биологичния вид на екземплярите и какво представляват експонатите. Екземплярите следва да са индивидуално маркирани.


4. НОТИФИКАЦИЯ ЗА ВНОС - попълва се и се представя на митническите органи при въвеждане на територията на Европейската общност на екземпляри от видове от Приложения C и D към Регламент 338/97 за опазване на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

ВАЖНО: Нотификацията не се издава от МОСВ. Бланката може да бъде електронно попълнена и изпринтена от вносителя. Отпечатва се в 2 екземпляра - бял за митницата и жълт за вносителя. 

В случай на видове от Приложение C при представянето на митницата към документа се прилага и документ по CITES, удостоверяващ законния износ/реекспорт, издаден от съответните органи по CITES на страната износител/реекспортьор.


Административните такси се заплащат по Бюджетната сметка на МОСВ.

УВАЖАЕМИ ЗАЯВИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при подаването на заявления и с това да допринесем за опазването на природата, е препоръчително:

1. приложената към заявленията обемна информация да бъде разпечатвана двустранно;

2. заявленията за издаване на разрешителни и сертификати по CITES, да се подават чрез портала за електронни услуги на МОСВ.

 

ГМО

 • Приложение №1 към чл.1 т.6 от Наредбата за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия – форма на заявлението за регистриране на помещение за работа с ГМО в контролирани условия, информация относно мерките за безопасност в лаборатории (форма А1), в зоните за производство (форма А2), в оранжерии и климатични камери (форма А3) и в помещения за животни (форма А4)
 • Приложение №2 към чл.1 т.7 от Наредбата за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия – форма на заявлението за извършване на работа с ГМО в контролирани условия, информация за донорния организъм (форма Б1), за реципиентния организъм (форма Б2), за генетичната модификация (форма Б3) и за получения генетично модифициран организъм (форма Б4)
 • Приложение №3 към чл.1 т.8 от Наредбата за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия – информация за ръководителя на проекта (форма Р), отговорника по надзора на безопасността (форма О) и плана за спешни действия при аварии (форма ЕМ)

 

 • Заявление за освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми, различни от висши растения Форма_C_O
 • Заявление за освобождаване в околната среда на генетично модифицирани висши растения Форма_C_P
 • Информация за донорния организъм Форма_B1
 • Информация за реципиентния организъм Форма_B2
 • Информация за генетичната модификация Форма_B3Информация за получения ГМО Форма_В4

Админисративните такси се заплащат по Бюджетната сметка на МОСВ.


УВАЖАЕМИ ЗАЯВИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при подаването на заявления и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е приложената към заявленията обемна информация да бъде разпечатвана двустранно.

 

Защитени територии

Заявление за посещение в резерват

Декларация, във връзка с  участие в конкурс за възлагане на дейности по чл. 20, ал. 1, т. 2  от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост /обн., ДВ, бр.49 от 2005 г./ на територията на Национален парк /Поддържан резерват.

 

НАТУРА 2000

1. Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно приложение № 2 към  чл.10, ал.1 от Наредбатаза ОС - Част Б - за инвестиционни предложения)

2. Уведомление за план, програма или проект (съгласно приложение № 2 към  чл.10, ал.1  от Наредбатаза ОС - Част А - за планове, програми и проекти)24-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.