Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Речник

 

Речник и съкращения на термини, свързани с биоразнообразието

 

ex-situ (обр. на: in-situ)

- Извън първоначалното местоположение. При опазването(опазване) - често в лаборатория, колекция, ботаническа градина, зоопарк или аквариум. - Отнасящ се до проучване или поддържане на организъм или групи от организми, далеч от място, където те естествено се срещат. Като цяло свързван с колекции от растения и животни в обекти за съхранение, ботанически градини или зоопаркове.


ex-situ опазване

- Съхраняване на съставни части на биоразнообразието(биоразнообразие), живи далеч от тяхното първоначално местообитание или естествена околна среда. - Метод на опазване, който включва отделяне на гермоплазмени(гермоплазмен) ресурси (семена, полени, сперма , отделни организми), от тяхното първоначално местообитание или естествена околна среда.


ex situ опазване на стопанското животинско генетично разнообразие

Всяко опазване на генетичния материал(генетичен материал) ин виво, но извън околната среда, в която се е развил и ин витро, включващ между другото, криоконсервация на сперма, яйцеклетки, ембриони, клетки или тъкани.


GURT

(виж: терминаторна технология и отстъпателна технология) Технологии за ограничаване на генетичното използване;


in- situ опазване на стопанското животинско генетично разнообразие

Всички мерки за поддържане на животински отглеждани популации(популация), включително тези, които участват в активни развъдни програми в агро -екосистемата, където те се развиват или естествено се срещат, заедно с развъдни дейности, предприети за гарантиране на продължителния принос на тези ресурси(ресурс) за устойчиво хранително и земеделското производство, сега и за в бъдеще.


in-situ

(обр. на: ex-situ) - Поддържане или проучване на организми в рамките на естествена за организма околна среда. - В първоначалното местоположение.


in-situ генни банки

Защитени зони(защитена зона), предназначени конкретно да защитават генетичната изменчивост на специфични видове(вид).


in-situ опазване

Метод за опазване на биоразнообразието, който се опитва да запази генетичната цялост на генните(ген) ресурси, като ги съхрани в рамките на еволюционно динамични екосистеми(екосистема) от първоначалното местообитание или естествена околна среда. - Опазването на екосистеми, естествени местообитания и поддържането, и възстановяването на жизнени популации(популация) от видове(вид) в тяхното естествено обкръжение, и в случай на одомашнени или култивирани видове, в обкръжения, където те са развили своите отличителни свойства.


in-situ условия

Условия, при които генетичните ресурси(генетичен ресурс) съществуват в рамките на екосистеми(екосистема) и естествени местообитания(местообитание), и в случай на одомашнени или култивирани видове(вид), в обкръжения, където те развиват своите отличителни свойства.


JUSSCANNZ

Регионален групова коалиция на развити страни извън ЕС, която действа като дискусионен форум и средство за обмен на информация. JUSSCANNZ обозначава инициалите на Япония, САЩ, Швейцария, Канада, Австралия, Норвегия и Нова Зеландия. Исландия, Мексико, Република Корея и други поканени страни могат също да участват на срещите.


MOSAICC

MOSAICC е доброволен кодекс за работа, разработен за улесняване и бърз достъп до международния оборот на микробните генетични ресурси(генетичен ресурс) (МГР) в полза на науката и световното устойчиво развитие в рамките на Конвенцията за биологично разнообразие.


абиотичен

Не жив; лишен от живот.


аборигенно население (също: автохтонно население или местно население)

Население, чиито прародители са обитавали място или страна, когато хора от друга култура или етнически произход са се появили на сцената и са ги завладели чрез завоюване, заселване или други средства, и които понастоящем живеят в по-голямо подчинение на техните социални, икономически и културни обичаи и традиции, отколкото на тези от страната, чиято част те формират сега.


абсорбатори

Способстващи развитието на растителността с тенденции към абсорбиране на въглеродния двуокис (CO2) от атмосферата. Изчисляването на ефекта от абсорбаторите (при промяна на земеползването и горското стопанство) е методически комплексно и все още се нуждае от изясняване.


авифауна

Всички птици, срещащи се в даден район.


автохтонно население (също: аборигенно население или местно население)

Население, чиито прародители са обитавали място или страна, когато хора от друга култура или етнически произход са се появили на сцената и са ги завладели чрез завоюване, заселване, или други средства и които понастоящем живеят в по-голямо подчинение на техните социални, икономически, и културни обичаи и традиции, отколкото на тези от страната, чиято част те формират сега.


агресивен вид

Внесен вид, който заграбва естествените местообитания(местообитание).


агро-биоразнообразие, земеделско биоразнообразие, земеделско биологично разнообразие

- Генетичните разлики съществуващи сред видоветe(вид), породите(порода), културните видове(културен вид) и отделните екземпляри от животинските, растителните и микробните видове, които са били опитомени, често включващо техните непосредствени диви родственици(див родственик). - Тази съставна част на биоразнообразието(биоразнообразие), която допринася за земеделското и хранителното производство. Терминът агро-биоразнообразие включва вътрешновидовото, видовото и екосистемното разнообразие(екосистемно разнообразие).


агро-биотехнология

Изследването и разработването на земеделски продукти като сортове, култури и продукти за защита на културите чрез модификация на гени(ген) за придаване на желани качества като устойчивост на вредители(вредител) или подобрени хранителни профили.


агро-лесовъдство

Oбщо наименование на системи и технологии за земеползване, при които многогодишни дървесни видове (дървета, храсти, палми, бамбук и др.) се използват съзнателно върху една и съща земеустройствена единица като земеделски култури и/или животни, било като някаква форма на пространствена аранжировка или като временна последователност.


агроекология

Използването на екологични концепции и принципи за проучване, проектиране и управление на земеделските системи. Агроекологията се стреми да оцени цялостното въздействие на вложенията и крайните резултати чрез интегриране на културните и екологични фактори при анализа на системите за производство на храни, както и да използва тези знания за подобряване на такива системи, като отчита нуждите както на екосистемата(екосистема) като цяло, така и на хората в нея.


адаптационни свойства

Комплекс от свойства, отнасящи се до възпроизводството и оцеляването на индивида в специфична продуктивна среда. Свойствата за адаптация допринасят за пригодността(пригодност) на индивида и за еволюцията(еволюция) на животинските генетични ресурси. По определение, тези свойства са важни и за способността на животинския генетичен ресурс за устойчивост в продуктивната среда.


адаптация

Генетично определена характеристика, която увеличава способността на даден организъм за справяне със заобикалящата го среда.


адаптивнo излъчване

Еволюционно разнообразяване на видовете(вид) произтичащо от общ предшественик към разновидности от екологични роли.


адаптивна зона

Специфичен тип заобикаляща среда изискваща уникалнa адаптация, която позволява настъпване на адаптивно излъчване.


азотна фиксация

- Биологична асимилация на атмосферния азот за формиране на органични азотосъдържащи съединения. - Процес, при който азотофиксиращите бактерии(бактерия), живеещи в мутуалистични /взаимни/ съобщества с растения, превръщат атмосферния азот в азотни съединения, които растенията могат да използват директно.


аквакултура

Отглеждане и развъждане на риби, раци и др. или отглеждане на растения за храна в специални водоеми.


активи

Стоки, осигуряващи извършване на услуги във времето.


алел

- Една от няколкото алтернативи на даден ген. - Една от няколкото възможности на ген, заемаща специфично местоположение (място) в хромозома. - Една от две или повече форми на ген, произтичаща от мутация и заемаща същата относителна позиция (locus) върху хомоложни хромозоми.


алопатричен

(обр. на: симпатричен) Заемащи различни географски области на разпространение.


алопатрично видообразуване

Видообразуване чрез географски разделени популации(популация).


анализ на жизнеспособността на популацията (АЖП)

- Теоретичното определяне на минималната жизнена (в рамките на генетичния състав) развъждана популация за всеки един вид, която да оцелее в дадена област на разпространение. - Цялостен анализ на много екологични и демографски фактори, влияещи на дадена популация, обикновено малка.


анализ на разходите и резултатите

Оценката на инвестиционен проект, която включва всички социални и финансови разходи и резултатите, получени от проекта.


антибиотик

Антимикробна смес, произведена от живи микроорганизми, използвана терапевично или понякога профилактично при борбата с инфекциозни заболявания. Изолирани са над 4 000 антибиотика, но само около 50 от тях са получили широко разпространение.


база данни за животинските генетични ресурси

База данни, която съдържа списъци на генетични ресурси на селскостопански животни и техните непосредствени диви родственици, включващи всякаква информация, която спомага за характеризиране на тези ресурси.


бактерии

Група от различни едноклетъчни организми; организми, нямащи ядро.


бактериофаги

Група от вируси(вирус), чиито гостоприемници са бактерии.


безгръбначно

Всяко животно без гръбначна кост или гръбначен стълб.


безопасен трансфер

Трансфер, който напълно елиминира всяко вредно въздействие върху опазването(опазване) и устойчивото използване на биологичното разнообразие.


безопасност или сигурност

Условия, определени с увереност, че представляват приемлив или незначителен риск за човешкото здраве или за управляваните или естествени екосистеми(екосистема).


безполово разможаване

Размножаване на растение или животно без сливане на мъжка и женска полова клетка (гамета). То включва вегетативно размножаване, клетъчни и тъканни култури.


белене на корали

Феномен, който се случва, когато корали в стрес изхвърлят своите мутуалистични микроскопични водорасли, наречени зооксантели; това води до сериозно намаляване или дори цялостна загуба на фотосинтетичните пигменти. Тъй като повечето рифообразуващи корали имат скелети от бял калциев карбонат, това проличава чрез тъканта на коралите, и кораловите рифове изглеждат побелели.


бентос

Организми, живеещи по или на дъното на океани, морета, реки, езера и други водни басейни. В зависимост от размера на организмите, бентосът се разглежда като макро-бентос (организми > 1000 µм), мейобентос (организми между 42 µм и 1000 µм) и нанобентос или микробентос (организми < 42 µм). В зависимост от дълбочинното разпространение, бентосът се разглежда като епибентос (живеещ между най-ниското ниво на водите и 200 м дълбочина ), мезобентос (живеещ между 200 и 1000 м), хипобентос (живеещ между 1000 и 2000 м) и абисален (дълбоководен) бентос (живеещ под 2000 м).


Берлинска декларация

Световна инициатива за насърчаване на устойчивия туризъм, Берлин, 8 март 1997 г. Берлинска декларация


Берлинска декларация (според Конвенцията за биоразнообразие, КБР)

Глобална инициатива за насърчаване на устойчивия туризъм, Берлин, 8 март 1997 г. (http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/berlin.html).


Берлински мандат

(според Конвенцията по изменение на климата, UNFCCC) Приет на COP-1 (1995), Берлинския мандат започна разговорите, които доведоха до приемането на Протокола от Киото.


Берлински мандат (според Конвенцията за климатичната промяна, UNFCCC)

Приет на COP-1 (1995) (http://unfccc.int/resource/docs/cop1/07a01.pdf), Берлинския мандат започна разговорите, които доведоха до приемането на протокола от Киото (http://unfccc.int/resource/convkp.html


билки

Растения или части от растения, ценени за медицински, вкусови, козметични, или ароматични качества.


био-фармацевтичен(виж: био-препарати)

Рекомбинирани протеинови лекарствени препарати, рекомбинирани ваксини и моноклонови антитела (за терапевтични цели). Био-фармацевтичните препарати са все още малка част от фармацевтичната индустрия, но с нарастващо значение.


биогеография

Раздел на географията, който се занимава с научното изучаване на географското разпределение на организмите.


биогеохимични цикли

Движението на големи количества въглерод, азот, кислород, водород, калций, натрий, сяра, фосфор и други елементи сред различните живи и неживи структури на околната среда, включително и атмосферата, почвите, водните и биотични(биотичен) системи - чрез производство и разграждане.


биодеградация

Микробно опосредстван процес на химически разпад на вещество на по-малки продукти, причинен от микроорганизми или техни ензими.


биоенергия

Енергия, която става достъпна при изгарянето на материали, добити от биологични източници.


биоерозия

Ерозията на материал като коралови скали и черупки, породена от директното действие на живи организми като пробиващи гъбички, гъби, червеи, мекотели или морски таралежи.


биоизпитване

Определянето на активността или концентрацията на химикал чрез неговото въздействие върху растежа на организъм, поставен при експериментални условия.


биоинформатика

Научна дисциплина, която обхваща всички аспекти на събирането, съхраняването, обработката, анализирането, тълкуването и разпространението на биологична информация. Изпoлзва мощни компютри и новаторски програми, които обработват огромни количества кодирана информация за гени и протеини (протеин) от програми за геномика. Обхваща разработването и прилагането на алгоритми за изчисление за целите на анализите, тълкуването и прогнозирането на данни за проектирането на експерименти в био-науките.


биокатализатор

Ензим, използван за катализиране на химическа реакция.


биоконверсия

(синоним: био-трансформация) Превръщането на химично съединение от една форма във друга чрез действията на организми или ензими.


биоконверсия ( синоним: био-трансформация)

Превръщането на съединение от една форма във друга чрез действията на организми или ензими.


биолекуване

Използването на биологични агенти за възстановяване на почви и води, замърсени с вещества, опасни за човешкото здраве и/или околната среда; това е разширяване на процесите на биологично третиране, които традиционно са били използвани за третиране на отпадъци, в който микроорганизми се използват за био-разлагане на замърсители на околната среда.


биологичен контрол, биологичен контролен агент

Стратегия за контрол на вредители(вредител) използваща живи организми (естествен враг, противник или конкурент и други самовъзпроизвеждащи се биотични(биотичен) организми) за борба с вредители или болести. Биологичния контролен агент може да бъде отделен организъм или комбинация от няколко различни такива.


биологичен контролен агент

Стратегия за контрол на вредители(вредител) използваща живи организми (естествен враг, противник или конкурент и друг самовъзпроизвеждащ се биотичен организъм) за борба с вредители или болест. Биологичния контролен агент може да бъде отделен организъм или комбинация от няколко различни.


биологичен пестицид (био-пестицид)

Естествено срещащи се биологични агенти (активната съставка е вирус, гъба или бактерия, или естествен продукт, добит от растителен източник) използван за убиване на вредители(вредител) чрез причиняване на специфични биологични ефекти вместо чрез причиняване на химическо отравяне. Идеята е базирана на естествено протичащи защитни процеси (напр. запазване на зърната на кафето чрез тяхното съдържание на кофеин). Счита се, че това е удобно за конвенционалните химически пестициди тъй като био-разграждането е много по-лесно и по-специфично за отделните цели.


биологични ресурси

(използва се взаимозаменимо с биотични ресурси) Тези компоненти на биоразнообразието(биоразнообразие) - генетични ресурси, организми или части от тях, популации(популация), или всяка друга биотична(биотичен) съставна част на екосистеми(екосистема) с пряко, непряко или потенциално използване или стойност за човечеството.


биологично разнообразие

(синоним.: биоразнообразие) Изменчивостта сред живите организми от всички източници, включваща между другото, земните, морските и другите водни екосистеми (екосистема) и екологичните комплекси, от които те са част; това включва разнообразието в самите видове (вид), между видовете и екосистемите. Изглежда, че терминът биологично разнообразие първо е дефиниран, включвайки две свързани концепции, генетично разнообразие (генетичната изменчивост във видовете) и екологично разнообразие (броят на видовете в съобщество от организми) от Норс и МакМанъс (1980). Съществуват най-малко 25 други определения за биологично разнообразие. Даденото най-отгоре е определението, използвано в текста на Конвенцията за биоразнообразието. Други определения: - Съвкупността от гени (ген), видове, и екосистеми (екосистема) в даден район или в света. - Многообразието на живот във всичките му форми, нива и комбинации, включващо генетично разнообразие, видово разнообразие и екосистемно разнообразие. - Разновидност или многообразие, условието да бъдеш различен по черти или качества (Р. Патрик, 1983) - Многообразието и изменчивостта сред живите организми и екологичните комплекси, в които става това. Разнообразието може да бъде дефинирано като брой на различните обекти и тяхната относителна честота. За биологичното разнообразие, тези обекти са организирани на много нива, подредени от цялостни екосистеми (екосистема) до химически структури, които са молекулярната основа на наследствеността. Така, терминът обхваща различни екосистеми, видове (вид), гени (ген), и тяхното относително изобилие. - Многообразието от организмите в света включваща тяхното генетично разнообразие и групировките, които те формират. Това е общ термин за естественото биологично богатство, което поддържа човешкия живот и благосъстояние. Широтата на концепцията отразява взаимосвързаността на гени (ген), видове (вид) и екосистеми (екосистема) (Райд & Милер, 1989). - Богатството на живота на земята, включващо милионите растения, животни и микроорганизми както и генетичната информация, която те носят и екосистемите (екосистема) които те изграждат (Агенция за международно развитие АМР, 1989). - многообразието на живот и неговите процеси (Американска Горска Служба , 1990). - Обхваща всички видове (вид) растения, животни и микроорганизми, както и екосистемите (екосистема) и екологичните процеси, от които са част. Това е общ термин за степента на естествената разновидност, включваща както броя, така и честотата на екосистеми, видове или гени (ген) в дадено семейство (Мак Нийли, 1990). - Многообразието на живот на всички нива на организация, представено чрез броя и относителната честота на обектите - гени (ген), организми и екосистеми (екосистема) (Агенция за защита на околната среда АЗОС, 1990). - Многообразието от гени (ген), генотипи (генотип) и генофондове и техните взаимоотношения с околната среда на молекулярно ниво, на ниво популация, видове (вид) и екосистема (ФАО, 1990). - Генетичното, таксономичното и екосистемното (екосистема) разнообразие при живите организми от даден район, околна среда, екосистема или цялата планета (МакАлистър, 1991). - Пълната гама на разновидност и изменчивост във и сред живите организми и екологичните комплекси, в които те се извършват; обхваща разнообразието в екосистеми (екосистема) или съобщества (съобщество), видово разнообразие и генетично разнообразие (Проекто-законодателство, Американски Конгрес 1991). - Тези екологични цели, които надхвърлят грижите за човешкото здраве (Институт за Екологично право, Фишман , 1991). - Многообразието на живота и неговите процеси. Това включва многообразието от живи организми, генетичните разлики сред тях, и съобществата и екосистемите (екосистема), в които те се срещат (Keystone Dialogue, 1991) - Многообразието и изменчивостта на всички животни, растения и микроорганизми на земята - може да се разглежда на три нива - генетично разнообразие (изменчивост в самите видове), видово разнообразие, и разнообразие на местообитанията (местообитание) (Администрация за чуждестранно развитие, 1991). - Аз предлагам четвърта категория - функционално разнообразие - многообразието от различни отговори на промяната на околната среда, по-конкретно различните пространствени и времеви мащаби, с които организмите реагират един спрямо друг и спрямо околна среда (Дж. Стиил, 1991). - Съвкупността от гени (ген), видове (вид), и екосистеми (екосистема) в даден район (WRI, IUCN и UNEP, 1992). - Цялото многообразие на живот на Земята. Включва всички гени (ген), видове (вид) и екосистеми (екосистема), както и екологичните процеси, от които те са част (ICBP, 1992). - Пълната гама на многообразие и изменчивост във и сред живите организми, техните съобщества и екологичните комплекси, свързани с местообитанието им. Терминът обхваща екосистемата (екосистема), видовете (вид) и ландшафта, както и вътрешновидовите (генетични) нива на разнообразие (Фидлер & Джейн, 1992). - Mногообразието от организми, разглеждани на всички нива, от генетичните варианти, принадлежащи към един и същ вид, през съвкупностите от видове до съвкупностите от родове, семейства и още по-високи таксономични нива; включва многообразието от екосистеми (екосистема), които обхващат както съобществата от организми в рамките на специфични местообитания, така и физическите условия, при които те живеят (Уилсън, 1992). - Твърде сложно, за да се разбере и твърде ценно, за да се измери , биоразнообразието е цялостното многообразие на живота на Земята (Райън, 1992). - Структурното и функционалното многообразие на живите форми на генетично ниво, ниво популация, вид, съобщество, и екосистема (Сандлънд , 1993). - Целостта и взаимодействието на генетичното, видово и екологично разнообразие, на дадено място и в дадено време (Ди Кастри , 1995). - Целостта и йерархическото взаимодействие на генетичните, таксономични и екологични мащаби на организация, на различни нива на интеграция (Ди Кастри & Йонъс, 1996). - Изменчивостта сред живите организми от всички източници включваща, между другото, земните, морските и другите водни екосистеми (екосистема) и екологично комплекси, от които те са част; това включва разнообразие в самите видове (вид), между видовете и на екосистемите.


биологично уникален вид

Вид който е единственият представител на цял род или семейство.


биология на опазването

Науката за опазване на биологичното разнообразие.


биом

Главна част от живата околна среда на специфичен район (като иглолистна гора или пасбище), характерна с особената си растителност и поддържана от местните климатични условия.


биомаса

Всяка органична материя, която се получава от фотосинтетичното преобразуване на слънчевата енергия.


биопрепарати

Ваксини, терапевтични серуми, токсоиди, противоотрови и сходни биологични продукти, използвани за стимулиране на имунитета към инфекциозни заболявания или вредни вещества от биологичен произход.


биопригодност

Степента на пригодност към биодеградация на замърсителите в заразена почва или земя.


биопроцес

Всеки процес, който използва цели живи клетки или техни съставни части (напр. ензими, хлоропласти) за получаване на желани физически или химически изменения.


биоразнообразие

Синоним на биологично разнообразие. Съкратената форма биоразнообразие вероятно е използвана от В. Г. Розен (1985) за първата среща по планиране на Националния форум по биоразнообразие, състоял се във Вашингтон (септември 1986), чийто решения (Е.О. Уилсън и Ф. М. Питър, 1988) извадиха понятието за биоразнообразие пред погледа на широката научна общност.


биорайон

Територия, опеделена по-скоро от комбинация от биологични, социални и географски критерии, отколкото от геополитически преценки; като цяло, система от родствени, взаимосвързани екосистеми(екосистема).


биореактор

Съдържащ съд или друга структура, в която се извършват химическите реакции (обикновено в промишлен мащаб), посредством биологична система, ензими или клетки. Био-реактора може да бъде различен по размер - от малък контейнер до цяла сграда.


биосигурност

Аспекти на сигурността(сигурност) отнасящи се до прилагането на био-технологии и с пускането в околна среда на трансгенетични(трансгенетичен) растения и други организми, по-конкретно микроорганизми, които могат да окажат негативно въздействие върху растителни генетични ресурси(генетичен ресурс), растения, животни или човешкото здраве, или върху околната среда.


биосинтез

Синтезът на молекули от живи организми или техни съставни части.


биосферен резерв

Определени според Програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера (ЧИБ) (http://www.unesco.org/mab/ ), биосферните резерви са серии от защитени зони(защитена зона) свързани чрез глобална мрежа, предназначени да покажат връзката между опазване и развитие.


биота

Всички организми, включително животни, растения, гъби, и микроорганизми, срещани в даден район.


биотехнология

Всяко технологично приложение, което използва биологични системи, живи организми, или производни от тях, за изготвяне или изменяне на продукти или процеси за специфично използване; всяка технология, която се прилага върху живи организми, за да ги направи по-ценни за хората.


биотип

Група от генетично еднакви индивиди.


биотичен

Отнасящ се до всеки аспект на живота, по-конкретно до характеристиките на цели популации(популация)или екосистеми(екосистема).


биотични ресурси (използвани взаимнозаменимо с биологични ресурси)

Тези съставни части на биоразнообразието(биоразнообразие) - генетични ресурси(генетичен ресурс), организми или части от тях, популации(популация), или всяка друга биотична съставна част на екосистемите(екосистема), с пряко, непряко или потенциално използване или със стойност за човечеството.


биотоп

Малък район с еднакви биологични условия (климат, почва, надморска височина, и др.).


биотрансформация (синоним: биоконверсия)

Преобразуването на съединение от една форма в друга чрез действията на организми или ензими.


биохимикал

Продукт, произведен чрез химически реакции в живи организми.


биоценоза

Разнообразна общност на организми, живеещи на един и същ малък район, напр. в кората на дърво, на стена, във водоем.


благосъстояние

Показател на благополучие.


ботанически

Вещество, получено от растения; растителен медикамент, по-конкретно в сурово състояние.


ботанически медикамент

Медикамент от растителен произход, в сурова или преработена форма; използван за представяне на билкови, или растително-базирани медикаменти, които не се консумират като отделна смес (както се прави с фармацевтичните препарати); включва една билка, комбинация от билки, и продукти, комбиниращи билкови и не-билкови съставки; формите, под които се продават включват капсули, таблетки, билков чай, екстракти, тинктури и насипни билки.


братски видове

Видове(вид), толкова сходни един с друг, че е трудно да се различат при визулани наблюдения.


буферна зона

Зона на границата на защитен район, чието земеползване се контролира и се позволяват само дейности, съвместими с опазването на основния район, като изследване, изучаване на околната среда, почивка, туризъм и др.


важен район за птиците (IBA)

Места, имащи значение за птиците, определени от международната организация Birdlife (http://www.birdlife.net/) и международното Бюро за изследване на заблатените зони и водоплаващите птици. Местата са определени за 4 групи птици: редовно срещащи се мигриращи видове(вид), които се концентрират в и са зависими от специфични места, когато се размножават, мигрират или през зимата; глобално изчезващите видове(изчезващ вид) (т.е. видове в риск от цялостно изчезване); видове и под-видове, застрашени навсякъде или в някои части на техните области на разпр?
24-10-2017

1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.