Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки

 

 Правно основаниеПроцедура Образци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълнение
Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР (ДВ 29/2000г), Наредба № 5/2004г на МОСВ (ДВ 85/2004г.)

1. Уведомление по образец (Предоставя се от РИОСВ).

2. Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, за заверка и подпечатване от РИОСВ (по образец).

3. Копие на документ за собственост или договор за ползване на мястото, обявено за пункт или складова база.

4. Документ за платена такса - 10 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират в МОСВ.

10 лв. по чл.26 от ПМС №136/2011г.до 14 дни от постъпване на уведомлението

Уведомление по образец


13-03-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.