Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Регламенти на Европейския съюз

 Регламенти на Европейския съюз за търговия с екземпляри от диви видове 

_______________________________________________________________________________________________

Регламенти на Европейския съюз за инвазивните видове


Регламент на Европейския съюз за Генетични ресурси

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 511/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 16 април 2014 година относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1866 НА КОМИСИЯТА от 13 октомври 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регистъра на колекциите, наблюдението за спазване на задълженията от страна на ползвателите и най-добрите практики


Регламенти на Европейския съюз за ГМО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2009 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 65/2004 на КОМИСИЯТА от 14 януари 2004 година за създаване на система за разработване и оценка на единните идентификатори за генетично модифицирани организми.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1946/2003 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 15 юли 2003 година относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (текст от значение за ЕИП).

Регламент (ЕО) № 1981/2006 на КОМИСИЯТА от 22 декември 2006 година относно подробни правила за прилагане на член 32 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 наЕвропейския парламент и на Съвета по отношение на референтната лаборатория на Общността генетично модифицирани организми.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1830/2003 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването нахрани и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1829/2003 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи (текст от значение за ЕИП).

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 258/97 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 27 януари 1997 година относно нови храни и нови хранителни съставки.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1049/2001 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.


24-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.