Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Наредби, правилници и инструкции

 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ГМО


 

НАРЕДБИ,  ПРАВИЛНИЦИ И ИНСТРУКЦИИ

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ


НАРЕДБИ

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (обн. ДВ бр.13 от 15.02.2000 г., изм. и доп. ДВ бр.55/20.07.2012 г.)

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост  (обн. ДВ бр.49/14.06.2005 г.)

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове (обн. ДВ бр.28/19.03.2013 г.)

 

НАТУРА 2000


НАРЕДБИ

Наредба  за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони


24-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.