Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Срокове

15 февруари 2018 г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Шумен на годишни отчети за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) за 2017 година              


 

 
Задължението е към всички лица, които внасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

Операторите на инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) следва да изготвят и представят информация съгласно Приложение № 9.

 Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.
 Изтегли образец на Приложение № 9

 

Преработвателите на озонразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) следва да представят годишен отчет съгласно Приложение № 8.
Изтегли образец на Приложение № 8

 

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) следва да представят годишен отчет съгласно Приложение № 7.
Изтегли образец на Приложение №7

 

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, следва да изготвят и представят годишен отчет съгласно формата по приложение № 6.
Изтегли образец на Приложение № 6
 

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), следва да представят годишен отчет съгласно формата по приложение  № 5
Изтегли образец на Приложение № 5

 

 Представената информация е необходима за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2017г.

 

 

 

 

10-10-2017


РИОСВ Шумен уведомява водоползвателите – титуляри на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект

15 февруари 2018 г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Шумен на годишни отчети за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) за 2017 година

До 20 януари билкозаготвителите представят годишни отчети