Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Срокове

РИОСВ Шумен уведомява водоползвателите – титуляри на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обектВъв връзка със спазване изискаванията на чл.48,ал.1,т.12 от Закона за водите (ЗВ) в срок до 31 март 2018г. водоползвателите – титуляри на разрешителни, трябва да предоставят на директора на  басейновата дирекция и на директора на РИОСВ- Шумен доклад за изпълнението на условията в издадените разрешителни по  чл.46, ал.1,т.3 от ЗВ за 2017 г.  В доклада трябва да бъдат включени данни за източника на водоползване, точките на заустване и годишните водоползвани и заустени водни количества, по потоци. Задължението се отнася за всички лица – титуляри на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

В случай на издадено разрешително по чл.117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), доклада се представя като част от доклада по чл.125,ал.1, т.6 от ЗООС.

При не представяне на необходимата информация, в указания срок Законът за водите предвижда административно – наказателни мерки – глоба/имуществена санкция от 200лв. до 2000лв.
За обектите, попадащи в обхвата на Басейнова дирекция 'Черноморски район' гр.Варна - образец на доклада, може да се изтегли от тук: https://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

16-02-2018


РИОСВ Шумен уведомява водоползвателите – титуляри на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект

15 февруари 2018 г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Шумен на годишни отчети за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) за 2017 година

До 20 януари билкозаготвителите представят годишни отчети