Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас

 


Регионална инспекция по околната среда и водите - РИОСВ, гр. Шумен

 
 

 

Адрес на РИОСВ-Шумен:

РИОСВ-Шумен.

Съединение 71, ет.3

9700 Шумен, България

Телефони:

Зелен телефон за сигнали   0885/750 275

Директор Стела Илиева  054/856 500

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"  054/856 502

Деловодство  054/856 501

Факс 054/876 840

Обслужване на граждани и фирми на едно гише 054/831 954

Връзки с обществеността 054/831 954

Дирекция "Контролна и превантивна дейност" 054/856 506

Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите; опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори" 054/856 526; 054/856 516; 054/856 506; 054/856 525; 054/856 521

Направление "КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и ОХВ; контрол на риска от големи аварии с ОХВ; опазване на водите"  054/856 520; 054/856 522; 054/856 515

Направление "ОВОС и ЕО"  054/856 503; 054/856 523; 054/856 511

Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони; специализирани регистри"  054/856 517

 

Електронна поща

Официална електронна поща   riosv@riosv-shumen.eu

Връзки с обществеността   pr@riosv-shumen.eu